Curriculum

Pages: 3 (1077 words) Published: February 16, 2011
KURRIKULA E FSHEHTE

Studimet e Kurrikules eshte nje fushe qe I drejtohet ceshtjeve te ndryshme dhe te rendesishme qe kane te bejne me arsimin. Keto ceshtje kane tendencen te kapercejne zonat e ndryshme te kerkimeve arsimore duke ndikuar ne dizenjimin, zbatimin dhe vleresimin e programeve arsimore. Gjithashtu, keto ceshtje kane tendencen te jene te kompletuara dhe pertej disiplinave, ne lidhje me raportet reciproke midis disiplinave te ndryshme. Pyetje specifike ne lidhje me studimet e kurrikules perfshijne: Cfare duhet te mesohet ne shkolle? Pse duhet te mesohet? Kujt duhet t’I mesohet? Cfare do te thote te jesh nje person I arsimuar? Ekzaminuesit e Kurrikules hetojne gjithashtu marredhenien midis teorise se kurrikules dhe praktikes arsimore dhe marredhenien midis programeve te shkolles dhe konturit te shoqerise dhe kultures ku lokalizohen shkollat. Nje dege e studimeve te kurrikules qe heton se si shoqeria transmeton kulture nga nje brez ne tjetrin eshte etiketuar me termin “Kurrikula e fshehte”. Termi "Kurrikula e fshehte" u perdor per here te pare nga sociologu Philip Jackson ne 1968, edhe pse si koncept eshte perdorur me pare. Jackson argumenton se ajo qe mesohet neper shkolla eshte me shume se sa programi mesimor. Ai mendoi se shkolla duhet te mendohet si nje proces socializimi ku nxenesit marrin mesazhe nepermjet eksperiences se te qenurit ne shkolle, jo vetem nga gjerat qe atyre u mesohet ne menyre te qarte. Pra kurrikula e fshehte eshte nje term qe perdoret per te pershkruar rregullat e pashkruara shoqerore dhe pritjet e sjelljeve qe ne te gjithe dime, por qe kurre nuk na jane mesuar. Per shembull, femijet e dine qe nese pertypin camcakez ne shkolle, do te kene telashe. Shumica e nxenesve e dine qe nuk eshte nje gje e zgjuar te argumentosh me policet- edhe nese ai e ka gabim. Ne menyre te ngjashme, nxenesit mesojne shpejt se cilet mesues jane me kembengules se te tjeret ne lidhje me pershtatjen sipas rregullave te shkolles, cilet jane me te afte per...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • CURRICULUM Essay
  • Curriculum Essay
  • What Is Curriculum? Essay
  • South Africa Education Curriculum Essay
  • Essay about Curriculum Definition
  • Curriculum development Essay
  • Curriculum: Higher Education Essay
  • Essay about Curriculum and Basic Education

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free