Swot Anlaysis

Pages: 8 (6245 words) Published: December 8, 2010
Journal of Yasar University 2010 20(5) 3348‐3382 

    

 

 

 

  YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM  FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA    

SOCIAL MEDIA AS A NEW COMMUNICATION ENVIRONMENT: A RESEARCH ON EGE  UNIVERSITY FACULTY OF COMMUNICATION    Z. Beril Akıncı VURALa  Mikail BATb 

 
ÖZET  Yeni  iletişim  teknolojileri  insanlara,  düşüncelerini  ve  eserlerini  paylaşacakları  olanaklar  yaratan,  paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam,  kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması  bakımından  önem  taşımaktadır.  Yapılan  araştırmalar  insanların,  bu  sanal  gerçeklik  içinde  gün  geçtikçe  daha  fazla vakit harcadıklarını, bu sanal gerçeklik içinde gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve yine bu  sanal gerçeklik içinde yeni bir dünya kurarak yaşadıklarını göstermektedir. Kimi zaman sanal dünyayla, gerçek  dünya  arasındaki  sınırın  belirsizleştiği  de  gözlenmektedir.  Öyle  ki  bu  dünyada  arkadaş  bulma,  bu  dünyadaki  insanlarla  sosyal  ve  siyasi  düşünce  alışverişinde  bulunma;  hatta  bu  dünyadan  birileriyle  tanışıp  evlenme  gibi  ciddi kararlar alınabilmektedir. Özellikle gençler arasında kullanım değeri bakımından hızlı bir yükseliş gösteren  sosyal medya, diğer yandan da günümüzün geleneksel medyasına rakip olmakta; hatta kimi zaman tehdit eder  duruma gelmektedir.    Bu çalışmanın birinci bölümünde yeni iletişim teknolojileri, sosyal medyanın tanımı, kapsamı, özellikleri  ve  önemi  ele  alınacaktır.  İkinci  bölümde  ise  kapalı  ve  açık  uçlu  sorulardan  oluşan  bir  anket  çalışması,  Ege  Üniversitesi  İletişim  Fakültesi  öğrencileri  örnekleminde  uygulanarak  gençlerin  yeni  bir  iletişim  ortamı  olan  sosyal medyaya yönelik düşünceleri analiz edilecektir.     Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Yeni İletişim Teknolojileri.    ABSTRACT    New  communication  technologies  provide  people  an  environment  in  where  participation  and  discussion is the basis and where people can share their thoughts, ideas and creations. This virtual environment  ‐ that is called as social media ‐ is a user based environment and seems to be important in terms of bringing  crowds and people together and increasing the interaction among them. Most studies in the field indicate that  people  spend  more  and  more  time  in  this  environment,  try  to  meet  their  real  life  necessities  in  this  virtual 

a b

Prof.Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Kurumsal İletişim Anabilim Dalı. Araş. Gör. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Kurumsal İletişim Anabilim Dalı.

 

reality, and they prefer to live in this virtual reality by rebuilding a new world for themselves. Sometimes it is  even observed that the border between the virtual and the real world appears to blur. Moreover, it is possible  to find new friends in this world, share your social and political opinions with others, and even to take serious  decisions so as to get married with the ones whom you meet in this world. Social media, which is on a rapid rise  especially among youngsters in terms of usage value, seems to be a serious competitor to today's traditional  media and even threaten it.  In the first part of the study, new communication technologies, social media, its scope, characteristics  and importance would be discussed. In the second part, a questionnaire consisting of closed and open‐ended  questions  would  be  applied  in  the  sample  of  Ege  University  Communication  Faculty  students  in  order  to  explore their opinions towards social media.    Key Words: Social Media, New Communication Technologies.      1.  GİRİŞ  Yeni  iletişim  teknolojileri  aracılığıyla  mesaj  bombardımanının  en  üst  düzeyde  yaşandığı  günümüzde,  gerek ...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Swot Research Paper
  • Swot Essay
  • Swot Essay
  • Swot Essay
  • swot Essay
  • swot Essay
  • SWOT Essay
  • Swot Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free