Dishonorable Intentions

Only available on StudyMode
  • Pages : 3 (474 words )
  • Download(s) : 713
  • Published : December 11, 2010
Open Document
Text Preview
Dishonorable intentions

|Dale | |Sean | |Yes/no/? |Príklad | |Yes/no/? |príklad | |N | |Machiavelismus |Y |Účel svätí prostriedky, ukradol | | | | | |návrh | |Interne |Keď sú se Seanom na káve a on hovrí že |Locus of control |Externe |Úspechy pripisoval sebe, za | | |to bola jeho chyba s tým nepovedeným | | |neúspechy mohli iný | | |projektom | | | | |N | |Autoritárstvo |Y |Veta case study | |Y |Schopen prizposobiť sa vonkajším |Sebamonitorovanie |N | | | |vplyvom a zmenám | | | | |Y | |Sebaúcta |Y | | |N | |Dogmatismus |N | | |? |Nedá sa určit, schopný vytvárať nové |Sklon riskovať |Y |Rychle vytváranie sofwareov, | | |veci na druhej strane neurobil nič keď | | |ukradol nápad a zrealizoval ho | |...
tracking img