Tqm Introductie

Pages: 13 (3794 words) Published: February 26, 2011
Geschiedenis, theorie en toepasbaarheid van Total Quality Management

Samenvatting
Dit essay geeft allereerst een overzicht van de achtergronden, geschiedenis, theorie, instrumenten van het kwaliteitsmanagement model ‘Total Quality Managament (TQM)’. Vervolgens komt een aantal gebleken problemen bij implementatie van TQM aan de orde.

Denken over kwaliteit: achtergronden en geschiedenis
Het concept kwaliteit is door de jaren heen geëvalueerd van het uitvoeren van eenvoudige inspecties in de eerste jaren van de 20e eeuw naar statistische controle vanaf de tweede wereld oorlog (1940). Vanaf die tijd werden ook kwaliteitscontrolekaarten gebruikt om de productieprocessen te monitoren. In de jaren ‘60 werd de complete organisatie betrokken bij kwaliteitsdenken. Vanaf de jaren ‘80 werd kwaliteit betrokken op de wensen van de klant: de klantgedreven kwaliteit. Het grote verschil is dat de focus van controle achteraf steeds meer verschuift naar voren in het ontwerp- en productieproces.

Figuur 1 Historische ontwikkeling van kwaliteitsdenken

Dit ontwikkelproces is met name door filosofieën over kwaliteit van enkele vooraanstaande Amerikaanse en Japanse theoretici tot stand gekomen. Walter Shewhart (1891-1967) was statisticus bij de Bell laboratoria in de jaren 1920-1930. Shewhart ontwikkelde kwaliteitscontrolekaarten die gebruikt werden om te identificeren of de variabiliteit in het productieproces toeval is of te verklaren was door een aanwijsbare oorzaak. Door juist de variabiliteit met een aanwijsbare oorzaak aan te pakken gaat volgens hem de kwaliteit omhoog. Zijn werk wordt gezien als het fundament voor statistische proces controle. Shewhart wordt vaak “de grootvader van de kwaliteitscontrole” genoemd. William Edwards Deming (1900-1993) was een professor in de statistiek aan de Universiteit van New York. Hij is na de Tweede Wereldoorlog naar Japan afgereisd om de productiebedrijven daar te helpen met het verbeteren van de kwaliteit. De kern van Deming’s filosofie wijkt af van de traditionele gedachten over kwaliteit in die tijd. Hij gaf aan dat het management een grote rol moet spelen in kwaliteitsverbeteringstrajecten. Historisch gezien werd slechte kwaliteit toegeschreven aan fouten van de productiemedewerkers. Deming bewees dat maar 15% van de kwaliteitsproblemen wordt veroorzaakt door de werknemers, 85% door problemen in het proces en de systemen, waaronder slecht management. Het management moet zorgen voor een omgeving die kwaliteit bevordert zodat dat het maximale uit de medewerkers wordt gehaald. Deming heeft zijn filosofie kernachtig geformuleerd in zijn 1

beroemde 14 aandachtspunten . Deming wordt ook wel de “vader van de kwaliteitscontrole” genoemd. Tabel 1: 14 Principes van kwaliteitsmanagement van Deming
1 Het management van de organisatie moet doelgericht werken en daarom een doel formuleren. Dat doel moet bij iedereen in de organisatie bekend zijn, Laat kwaliteitscontrole van producten niet te intensief zijn zodat onnodig resources worden aangewend. Zorg voor professionele inkoop, waarbij het niet alleen om het laagste tarief gaat. Zorg door innovatie en procesoptimalisatie door een cyclus van continue verbetering. 8 Zorg ervoor dat mensen zich zeker en gesteund voelen zodat ze goed werk kunnen en durven leveren. Ban angst uit. Zorg voor samenwerking tussen unit en afdelingen. Slecht muren waar nodig. Gebruik geen holle frasen, slogans en onvoldoende onderbouwde doelstellingen om het personeel te motiveren. Dit werkt slechts averechts. Schaf kwantitatieve targets af. Leg meer nadruk op de productiviteit van het proces. Hef belemmeringen op die goed werk verhinderen. Zorg bijvoorbeeld voor deugdelijk gereedschap. Schaf de jaarlijkse beoordeling af als dit angst onder personeel veroorzaakt. Zorg voor een goede algemene scholing en ontwikkeling van medewerkers. Stel een actieplan op om de zogenaamde 'dodelijke' belemmeringen en ziektes te overwinnen.

2 3

9 10

4 5

11 12

6 7

Zorg...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • TQM Essay
  • Tqm Essay
  • Essay on TQM in institution
  • Tqm Gurus and Tqm Framework Research Paper
  • importance of TQM Essay
  • Tqm in Accounting Essay
  • Tqm Paper
  • Essay on Tqm Research

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free