The Hispanic Challenge

Pages: 10 (3222 words) Published: September 28, 2008
Abstract
There are more & more immigrants coming to the US from Latinamerica and the American people are feeling threateend by them. They are afraid they will become a minority very soon. This assignment deals with ”The Hispanic Challenge” illuminated through Samuel P. Huntingtons article, short stories and a census. ”I See You Never” by Ray Bradbry and ”Caramelo”, ”Mexico Next Right” by Sandra Cisneros have been used to show how the situation is for the Hispanics in the US, mostly the Mexicans. At first there has been given an account on what Huntington is describing in his article, how he has a very negative attitude towards Hispanics and thereafter the fiction texts have been analysed. The immigrant’s situation have been analysed by a few tables from a census. And at the end Huntingtons article has been discussed and viewed at from other viewpoints. The fact that the Hispanics immigrate to the US in abundance won’t be of any meaning in the long term.

Indholdsfortegnelse

Problemformuleringside 1

Indledningside 1

Redegørelse af ”The Hispanic Challenge”

Huntingtons frygtside 1

De seks områder side 2

Analyse af fiktionstekster

The American Dream – for udvalgteside 3

Hjem eller hjemland?side 4

Analyse af tabel og firgurmateriale

De spansksprogede immigranters situation side 5

Diskussion af Huntingtons vurdering

Har Huntington ret?side 5

Konklusionside 7

Litteraturliste side 8

Bilag side 9

Problemformulering.
Gør rede for Samuel Huntingtons opfattelse af ”The Hispanic Challenge”. Belys gennem analyse af fiktionstekster på engelsk samt tabel- og figurmateriale de spansksprogede immigranters situation i USA. Diskutér Huntingtons vurdering af truslen fra ”the Hispanics”.

Indledning.
Der kommer flere og flere immigranter fra latinamerika til USA og den amerikanske befolkning føler sig truet af dem, de er bange for hvad der vil ske hvis de engang bliver i mindretal og i mellemtiden om det vil betyde noget for dem på arbejdsmarkedet. Disse immigranter, også kaldet Hispanics er nu den største minoritetsgruppe i landet, der er over 44 millioner hispanics hvilket er ca 14.78% af den Amerikanske befolkning. Det er blevet forudset at i år 2050 vil Hispanics udgøre ca. 25 % af befolkningen. I denne opgave vil der blive gjort rede for the hispanic challenge ifølge Samuel Huntingtons opfattelse. Der vil blive analyseret fiktionstekster der omhandler mexicanere i USA, og tabeller og figurer over mexicanernes situation vil blive behandlet og forklaret. Derudover vil der også bliver diskuteret huntingtons vurdering af truslen fra ”the Hispanics”. ”The Hispanic Challenge” er et vigtigt materiale til denne opgave, men der vil også blive brugt tabeller og figurer fra www.census.gov og fiktionstekster på engelsk fra bogen ”Somos Latinos” og ”I See You Never” af Ray Bradbury.

Huntingtons frygt
Samuel P. Huntington har en generel negativ holdning til indvandringen af latinamerikanere til USA og en stor mistro til om det land han kender den dag i dag, vil være det samme om få år. Han mener at det vil dele landet op i to, med to folk, to sprog og to kulturer hvis det bliver ved på samme måde. Dette vil ske på grund af manglende assimiliation, hvilket betyder manglende integrering i landets kultur og normer. Vigtige dele af kulturen er sproget, kristendommen, individuelle rettigheder og alt i alt ”the Declaration of Independence”, da den erklæring er hvad USA er bygget op omkring og han mener ikke at indvandrere prøver at involvere sig nok i deres kultur. Huntington forklarer forskellen på tidligere immigration og den igangværende

1 Mexicanske immigration. Der er forskelle på seks områder; nærhed,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • The Hispanic Challenge? Essay
  • Essay on The Hispanic Challenge
  • Hispanics Essay
  • Hispanics Essay
  • Challenges Essay
  • Essay about Hispanic Culture
  • Hispanic Ethnicity Essay
  • Hispanic Culture Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free