Statistics

Pages: 3 (393 words) Published: March 17, 2011
Statistiek SPSS

Athenax.ugent.be ; eerst citrix downloaden ; gebruik SPSS 19 Helpdesk.ugent.be
Les 1
1e opgave: zwembad Neptunus
1) Bezoek
2) Prijs
3) Sauna
4) Zonnen
5) Afstand
6) Cijfer
* Ingeven bij variabelen (Var)
* Dubbelklikken op Var: variabelen staan in rijen
* Bij measure:
* scale = continue variabele (zoals # bezoeken
* Ordinal en nominal = categorische variabele
* Label: beschrijving van de variabele
* Value: 1 komt overeen met label laag,…
* Doe da analyze; reports: case summaries: sleep “mening over prijs’ in variable; ok gemakkelijk om betekenis van variabele te gaan weergeven Crtl A : alles toevoegen.
* Frequentietabel maken: analyze; descriptive statistics; frequencies * Median berekenen van mening over prijs: terug naar frequencies en display uitschakelen; statistics klikken en median aanklikken * Met tabel: charts aanklikken…

* Beoordelingscijfer: er zit een fout in, nul = geen mening tonen aan SPSS dat dit een ontbrekende waarde is Opl.: missing: waarde aangeven die verkeerd is: hier 0
* Klassen voor afstand:
* =1 als afstand <= 500m
* =2 als 500m<afstand< 1500m
* =3 als afstand >= 1500m
* Maand erbij voegen (kijk welk oefn dit is)

Les 2
Analyse, descriptive, cross tabs, statistics chi square test

P waarde 0,021 : Ho verwerpen op 5% sign niveau
Niet in elke cel groter dan 5 enkel 4 cellen niet, dus vwen niet voldaan

Oefening 3
Gebruik T-test voor gemiddelden te vgl.
Controleren of beide groepen normaal verdeeld zijn!

Vink bij plots, normality plots with test
Groep1: te weinig info om normaliteit aan te tonen
Groep2: sig. = .68: H0 niet verwerpen

Ongepaarde:
Analyze, compare means, independent sample T-test

We kunnen besluiten dat varianties gelijk zijn:

Sig. 2 tailed: p-waarde: net groter dan .050, dus niet verwerpen * Is tweezijdig,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Statistics Essay
  • Assignment4 Statistics Essay
  • Statistic Essay
  • Essay about Statistics
  • Statistics Essay
  • Statistics Research Paper
  • Statistics Essay
  • Statistics Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free