Research Proposal

Pages: 128 (35166 words) Published: April 4, 2011
FATİH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ |
Öğretmenlik Uygulaması Dersi Dosyası
|
|

İstanbul, 2010|

İçindekiler

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Tanımı3
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin İşleyişi4
Öğretmen Adayının Adaylık Sürecinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar6
TANITIM BİLGİLERİ FORMU7
ÇALIŞMA ÇİZELGESİ8
DERS PLÂNI9
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ GÜNLÜĞÜ11
UYGULAMASI DERSİ DEĞERLENDİRME FORMU12
İMZA FÖYÜ13
LİSTELER14

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Tanımı
Uygulama Dersi, öğretmen adaylarının, Pedagojik Formasyon Programında belirtilen teorik derslerin bir kısmını tamamladıktan sonra, öğretmenlik mesleğini gözlemleyerek ve uygulayarak öğrenmesi ve içselleştirmesi amacıyla konulmuş haftada 2 saat teorik, 6 saat uygulamalı bir derstir. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Amaçları

Öğretmenlik Uygulaması dersi tamamlandığında öğretmen adayları aşağıdaki nitelikleri kazanmış olmalıdır: * Öğretmenlik deneyimi kazanmaları için gönderildikleri uygulama okulunun değişik sınıflarında öğretmenlik uygulaması yaparak öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri geliştirebilme, * Kendi alanlarının okul eğitim programını tam anlamıyla öğrenebilme, kullanılan ders kitaplarını ve öğrenci değerlendirme teknikleri hakkında yorum yapabilme, * Uygulama okullarındaki öğretmenlik uygulamaları sırasında edindikleri deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşıp geliştirme.

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin İşleyişi
Uygulama Dersi öğretim üyesi Uygulama Dersi’ni aşağıdaki adımları takip ederek yürütecektir.

1. Adım: Dersin Tanıtımı
Öğretim elemanı tarafından her dersin başında öğretmen adaylarına dersin amaçları ve yapısı açıklanır. Öğretmenlik Uygulaması dersinde yapmaları gereken etkinlikler, çalışmalarının kaydını nasıl tutacakları, çalışmanın nasıl ve kim tarafından değerlendirileceği kendilerine açıklanır. Her hafta, uygulama öğretim elemanı sorumlu olduğu aday öğretmen grubunun bir önceki hafta içerisinde okulda yapmış oldukları çalışmaları gözden geçirir. Ayrıca onlara bir sonraki hafta yapılacak çalışmayı açıklar, öğretmen adaylarının her etkinliği rapor etmeleri konusunda rehberlik eder ve talimatlar verir.  Benzer şekilde, Öğretmenlik Uygulaması’nda öğretmen adaylarına ne kadar ve ne tipte ders verecekleri ve çalışmalarını nasıl kaydedecekleri konusunda bilgi verilir. Kendilerine çalışmalarının nasıl, ne zaman ve kim tarafından değerlendirileceği bildirilir.

2. Adım: Uygulama Dersi Dosyasının Tanıtımı
Öğretmenlik Uygulaması Dersi Dosyası’nda aşağıdaki belgeler ve dokümanlar yer alır. Bu belge ve dokümanların bir kısmı öğretmen adaylarına öğretim üyesi tarafında ilk derste hazır verilir. Bir kısmı ise öğretmen adayları tarafından ders süresince temin edilerek dosyaya eklenir.

Öğretim Üyesinin Vereceği Formlar
2.1. Tanıtım Bilgileri (Form-1)
2.2. Çalışma Çizelgesi (Form-2)
2.3. Ders Planı (Form-3)
2.4. Ders Gözlem Formu (Form-4)
2.5. Öğretmenlik Uygulaması Dersi Günlüğü (Form-5) Okulda Her Gün Edinilen Deneyimlerle ve Öğretme Becerileri İle İlgili Olarak Tutulan Uygulama Günlüğü 2.6. Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi (Form-6) 2.7. İmza Föyü

Öğretmen Adayının Ders Süresince Hazırlayacağı/Temin Edeceği Belge ve Dokümanlar 2.8. Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Bilgiler (Liste-1) 2.9. İlgili Eğitim Materyalleri (Liste-2) Öğretmen Adayının Kendi Alanıyla İlgili Okul Eğitim Programı, Kullanılan Ders Kitapları, Yapılan Sınavlar 2.10. İlgili Etkinlik Dokümanları (Liste-3) Öğretmen Adayının Katıldığı Okul Gezileri, Çeşitli Kuruluşlara Yapılan Ziyaretler, Eğitsel Kol Çalışmaları, Okulun Düzenlediği Özel Eğitim Programları Gibi Ders-Dışı Etkinliklere İlişkin Doküman 2.11. İlgili Diğer Resmi Belgeler (Liste-4) uygulama dersi yönergesi, Okul Kuralları, Disiplin Yönetmeliği, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

3. Adım: Uygulama Dersinin İzlenmesi
* Öğretim...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Research Proposal Sample
  • Research Proposal Example Essay
  • research proposal Essay
  • Proposal Essay
  • Proposal Research Paper
  • Research Proposal and Proposal Review Essay
  • Research Proposal Essay
  • Essay on Research Proposal

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free