Mary Parker Follet Ve Chester Barnard

Pages: 7 (1806 words) Published: December 11, 2006
ÖZET
Çatýþmayý olumsuz olarak niteleyen birçok kiþinin aksine Follett çatýþmanýn olumlu olabileceðine inanmýþtýr. Follett'e göre çatýþmadan çekinmemeliyiz ve bu durumla mücadelenin yapýcý yollarý olduðunun farkýna varmalýyýz

Barnard en çok yönetici fonksiyonlarý ile desteklenmiþ iþbirliði ve otoritenin kabulü ile ilgili fikirleri ile tanýnýr. Barnard organizasyonu "Bilinçli olarak koordine edilen faaliyetlerde ve iki ya da daha fazla kiþinin gücünden oluþan bir sistem" olarak tanýmlamýþtýr.

Follett de Barnard da modern yönetim düþüncesine temel teþkil edecek yönetim görüþlerine sahip iki yönetim filozofudur. Her ikisi de insan faktörünü yönetim düþüncesinin esas faktörlerinden biri olarak ele almýþtýr.

ÝÇÝNDEKÝLER
1. MARY PARKER FOLLETT VE YÖNETÝM DÜÞÜNCESÝNE KATKILARI4 1.1 Yapýcý Çatýþma ve Koordinasyon: Mary Parker Follett4 1.2.FOLLETT'in Yönetim Düþüncesine KATKILARI6
2. Otororite'nin Ýþbirliði ve Kabulü: Chester Barnard.8

1. MARY PARKER FOLLETT VE YÖNETÝM DÜÞÜNCESÝNE KATKILARI 1.1 Yapýcý Çatýþma ve Koordinasyon: Mary Parker Follett Mary Parket Follett (1868-1933) siyaset bilim mezunu bir sosyal yardým uzmaný olarak çalýþmýþ ve okullar ve kar amacý olmayan kuruluþlarda 25 yýl çalýþtýktan sonra 50'li yaþlarýnda yönetim ile ilgili yazýlar yazmaya baþlamýþ ve Birleþik Devletler'de ve Ýngiltere'de firma ve hükümet liderlerine danýþmanlýk yapmýþtýr. Fikirleri farklý olduðundan katkýlarý onlarca yýl dikkate alýnmamýþ ancak buna raðmen bugünkü "Yeni" yönetim fikirlerinin çoðu onun fikilerine dayanmaktadýr. Follett yapýcý çatýþma ve koordinasyon ile ilgili geliþtirdiði fikirler ile tanýnmaktadýr. Zihinsel çatýþma olarak da bilinen yapýcý çatýþma Follett'in yönetim kavramýna en önemli katkýlarýndan biridir. Çatýþmayý olumsuz olarak niteleyen birçok kiþinin aksine Follett çatýþmanýn olumlu olabileceðine inanmýþtýr. Çatýþmanýn "farklýlýðýn görünümü, görüþlerin ve ilgilerin farklýlýðý" olduðunu belirtmiþtir. Çatýþma farklýlýk anlamýna gelir. Ayrýca, "çatýþma yani farklýlýk tüm dünyada var olan bir olgudur ve önlenemez ve bu yüzden bundan faydalanma yoluna gidilmelidir. Follett'e göre çatýþmadan çekinmemeliyiz ve bu durumla mücadelenin yapýcý yollarý olduðunun farkýna varmalýyýz. Follett, yöneticilerin çatýþma ile mücadele etmede 3 yol izleyebileceðini belirtmiþtir. Bunlar; hakimiyet, uzlaþma ve bütünleþme (entegrasyon)'dir. Hakimiyet bir tarafýn diðerine üstün gelmesidir. Çatýþma ile baþetmenin en basit yolu hakimiyet kurmadýr, ancak uzun vadede baþarýlý bir uygulama deðildir. Çatýþma ile baþetmenin ikinci bir yolu olan uzlaþmada, ihtilaflarýn çoðu halledilir, her iki taraf ta barýþ saðlamak için ödün verir. Bu þekilde faaliyetlerin çatýþma nedeniyle bölünmeden devam etmesi saðlanýr. Follett, kimsenin gerçekte uzlaþmak istemediðini, çünkü bunun her iki taraf için de ödün anlamýna geldiðini ifade etmiþtir. Çatýþmayý sonlandýracak baþka bir yöntem var mýdýr?

Çatýþmayý sonlandýracak yeni bir yöntem de bütünleþmedir. Her iki tarafýnda istekleri entegre olduðunda, her iki taraf için de uygun olan bir çözüm bulunur ve her iki taraf da ödün vermek durumunda kalmaz. Bir tarafýn diðerini domine etmesi, ya da her iki tarafýn da ödün vermesi durumu sözkonusu olmaz. Entegre edici çatýþma çözümünde her iki taraf da tercihlerini ortaya koyar ve her iki tarafýn da ihtiyaçlarýný karþýlayan bir alternatif üzerinde çalýþýlýr. Follett'e göre entegrasyon icat demektir, birbirini dýþlayan iki alternatif arasýndaki sýnýrlar arasýnda düþünmeyi engellemektir. Follett'e göre organizasyonlarýn 4 önemli prensibi vardýr: 1. durumdaki tüm faktörlerin karþýlýklý koordinasyonu 2. direkt olarak kontakt kurmak suretiyle koordinasyon)

3. Ýlk evrelerde koordinasyon)
4. Süreklilik arz eden bir proses olarak koordinasyon)
Follett'in ilk prensibine göre, organizasyonlarda gerçekleþenlerin çoðu birbiriyle ilgilidir. Organizasyondaki herhangi bir deðiþiklik, baþka birçok deðiþikliði beraberinde getirecektir. Maliyetleri düþürmek...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Mary Parker Follet Research Paper
  • Henri Foyal, Mary Parker Follett and Chester I. Barnard in Administrative Principles Approach Essay
  • marry parker follet Essay
  • Marry Parker Follet Essay
  • Mary Parker Follett Essay
  • Chester Essay
  • Mary Parker Follett Essay
  • Mary Parker Follett Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free