Mening over Goeroes

Pages: 16 (5001 words) Published: June 24, 2010
Inhoudsopgave

1. Mijn favoriete goeroe

2. Mijn mening over de overige goeroes

3. Visie over de acht managementrollen

4. Ingevulde Quinn test

5. Evaluatie

1. Mijn favoriete goeroe Stephen Covey

Wie is Stephen Covey?

* Stephen Covey is een hele bekende management goeroe.

* Een auteur die meer dan 20 miljoen boeken verkocht heeft.

* Covey is in 1932 geboren in de Verenigde Staten in de plaats Salt Lake City.

* Behaalde zijn MBA bedrijfskunde aan de Harvard University en behaalde zijn PhD aan de Brigham Young University.

* Doceerde jarenlang organisatiegedrag en bedrijfskunde.

* Geeft mede leiding aan een internationaal trainingsinstituut met ruim 3.500 mensen in dienst. Dit instituut verzorgt trainingen op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Covey heeft 22 Staatshoofden waaronder verschillende Amerikaanse presidenten gecoacht en bijna driekwart van de bedrijven die in de Fortune 500 staan kan het instituut tot haar klanten rekenen.

* Bekroond met acht eredoctoraten

Stephen Covey werd in 1989 bekend door zijn boek The Seven Habits of Higly Effective People, oftewel de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. In dit boek beschrijft hij de karaktereigenschappen die nodig zijn voor een succesvol en gelukkig leven. Na dit boek schreef hij ook nog de boeken Prioriteiten, Inspiratie van dag tot dag, Six Sigma for Dummies en de acht principes voor effectief ondernemerschap.

De opvattingen van Covey hebben in dit hoofdstuk vooral betrekking op een boek die hij heeft geschreven en over de visie die hij uit heeft gesproken. Het gaat om het boek de zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Volgens Covey kunnen er drie soorten van leiderschap worden onderscheiden. Het gaat hem daarbij niet zozeer om de stijl van de leider of om de eigenschappen. Het gaat om de reden waarom de volgers in een organisatie doen wat de leider wil. De eerste reden waarom mensen kunnen doen wat een leider van hun vraagt, is angst. Angst om iets te verliezen dat ze hebben of angst om bestraft te worden voor verkeerd gedrag. Covey noemt dit Coercive Power oftewel de afgedwongen macht. Een groot nadeel van deze vorm van leiderschap is dat de medewerkers alleen maar presteren zolang de manager in de buurt is. Een ander nadeel is dat deze vorm van managen en leiden, vaak zorgt voor een negatieve sfeer en frustratie bij de medewerkers. Dat kan op termijn tot zeer ongewenste effecten leiden. De tweede basis voor leiderschap is de economische uitwisseling van goederen en diensten. De medewerkers leveren hun tijd, aandacht en energie die de leider nodig heeft voor zijn doelen. Dit doen zij in ruil voor allerlei zaken die zij weer nuttig vinden voor zichzelf, zoals geld, vrije tijd, promoties en andere, voornamelijk materiële zaken. Covey noemt dit Utility Power. Zolang je elkaar kunt gebruiken en zolang de ander maar zijn deel van de overeenkomst houdt, dan gaat het goed. Deze vorm van leiderschap bepaalt een groot deel van het dagelijkse leven in organisaties. Een nadeel is wel dat deze manier van leidinggeven zorgt voor meer individualisme en minder teamwork. Mensen in organisaties zullen door deze vorm van leiderschap steeds weer gestimuleerd worden om vooral hun eigen voordeel te zoeken, in plaats van het voordeel van de organisatie of van de klant. De derde basis voor leiderschap is Legitimate Power oftewel de rechtvaardige macht. Sommige leiders hebben vooral volgers omdat deze écht in haar of hem geloven en in de doelen die deze leider nastreeft. Deze leiders worden oprecht vertrouwd en gerespecteerd door hun volgers. Dit is geen blind vertrouwen, maar vertrouwen dat verdiend is door de leider. Door zelf betrouwbaar te zijn en door te geloven in de mogelijkheden van zijn of haar medewerkers.. Deze leiders “geven en krijgen, in plaats van te geven en te nemen”. Door respect te geven, krijgen ze respect van hun medewerkers.

Stephen Covey onderzocht de succesliteratuur...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • mening Research Paper
  • Essay about Its over
  • Over the border Essay
  • Essay about Over Population
  • Starting over Essay
  • Essay about over population
  • Essay about Over Population
  • Over Medication Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free