The Exam

Topics: Atlantic Ocean, Pricing, Cost-plus pricing Pages: 1 (311 words) Published: December 3, 2012
Atlantic Computer
1. What price should Jowers charge DayTraderJournal.com for the Atlantic Bundle (Tronn servers + PESA)?

Voor het beantwoorden van deze vraag zijn vier opties:
[A] Een prijs gebaseerd op Value-in-use pricing
[B] Een prijs gebaseerd op cost-plus pricing
[C] Een prijs die gelijk is aan wat de consument bereid is te betalen voor een vergelijkbaar product (Ontario). [D] Een prijs die gebaseerd is op de prijs van de Tronn servers, de PESA wordt gratis meegeleverd.

De bijbehorende prijzen zijn als volgt:
[B]
[C] Twee servers Tronn zijn gelijk aan vier servers Ontario. Ontario is $ 1.700 per stuk. Totaal is dit dus $ 1.700 x 4= $ 6.800. [D] Er worden twee servers geleverd van $2.000 per stuk. PESA wordt gratis meegeleverd. Dit brengt het totaal op $4.000.

1) Under the status-quo pricing, Jowers should chard $4000 for the Atlantic Bundle. 2) Under the competition-based pricing, $6800 should be charged for the Atlantic Bundle. 3) Under the cost-plus pricing, $4491.04 should be charged for the Atlantic Bundle. 4) Under the value-in-use pricing (maximum value), $12800 should be charged for the Atlantic Bundle. 5) Under the value-in-use pricing (shared value), $8400 should be charged for the Atlantic Bundle.

The most advisable recommendation would be to sell the Atlantic Bundle at the cost-plus pricing approach of $4491.04. This is advisable for several reasons. The first being that although the revenues are the highest from value-in-use pricing approach, this pricing is significantly above what customers are currently paying. Since customers are paying $6800 for the competitors servers a payment of $12800 for our servers would be too steep of an increase. In addition, since we are marking up our products at 30%, we will guarantee a profit of at least 30%. Lastly, pricing our..
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on California High School Exit Exam
  • Exams Essay
  • Exam Essay
  • exam Essay
  • exam Essay
  • Exam Essay
  • Exam Essay
  • exam Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free