Consumer Is Rational

Pages: 2 (623 words) Published: March 20, 2011
Marketing creert vraag en behoeftes bij de consument die daarvoor niet aan wezig was,deze stelling ga ik verdedigen in de volgende essay.Onder marketing verstaat men meestal, het tegemoet komen van de behoeften en wensen van de consument, dit kan op twee manieren. Als eerst heb je het bevredigen van de consumenten om ze te geven wat zij nodig hebben en als tweede het overhalen van consumenten om behoeften te creeren die zij initieel niet hebben. Consumenten kunnen hun behoeften niet zelf controleren en dat zij steeds meer geld uitgeven aan spullen die zij initieel geen behoefte voor hebben. In deze essay opdracht zal ik als critic doormiddel van argumenten proberen te onderbouwen dat marketing de behoefte bij de consument creeert om een bepaald produkt te kopen.

Theoretisch:

In dit theoretisch stuk begin ik met wat volgens mij (critici) marketing precies inhoudt, marketing creeert een vraag en behoefte bij de consument naar goederen en diensten die zij niet nodig hebben of wel kunnen missen. Onder needs versta ik de behoefte die je nodig hebt om te overleven bv onderdak, water , kleding etc. Want zij de goederen die een consument specifiek wil hebben bijvoorbeeld cola boven water en onder demands versta ik een luxe goed zoals champagne.sigmund freud zegt dat een persoon zijn of haar motivaties niet zelf kan bepalen. Wanneer een persoon een merk beoordeeld dan kijkt deze persoon niet alleen naar de mogelijkheden maar ook naar de ander minder belangrijke dingen zoals , hoe het product er precies uit ziet en gewicht van het product. Dit kan leiden tot het kopen van produkten die de mensen zelf helemaal niet nodig hebben en of het uitgeven van geld aan goederen die helemaal niet van belang zijn. De needs van een persoon kunnen ook sterk beinvloed worden door de omgeving waarin ze wonen, want als een vriend van je met een bepaald produkt rond loopt en je vindt het produkt goed dan ben je snel geneigd om deze ook aanteschaffen. Mensen zijn niet rationeel , zij...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Are Consumers Rational? Research Paper
  • consumer Essay
  • consumer Essay
  • Rational Essay
  • Essay on Rational
  • consumer behaviour Research Paper
  • Essay on Chapter 10 The Rational Consumer
  • consumer behaviour Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free