τα χαρακτηριστικά της αγοραστικής συμπεριφοράς ενός καταναλωτή της Burger King, και από ποιους πιθανούς παράγοντες επηρεάζεται αυτή η συμπεριφορά;

Ερ.3 Ποιο είναι το προφίλ της αγοράς-στόχος για την Burger King και πως τοποθετείται η σε αυτή την αγορά;

Ερ.4 Ποια τα χαρακτηριστικά των κύριων ανταγωνιστών της Burger King και ποια τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα/μειονεκτήματά της;

Ερ.5 Πώς θα περιγράφατε τα βασικά μέρη της στρατηγικής μάρκετινγκ (προϊόν, τιμή, διανομή, προβολή) της Burger King, και πως μπορεί το καθένα να βελτιωθεί

ng Holdings, Inc. - Strategic SWOT Analysis Review provides a comprehensive insight into the company’s history, corporate strategy, business structure and operations. The report contains a detailed SWOT analysis, information on the company’s key employees, key competitors and major products and services.

This up-to-the-minute company report will help you to formulate strategies to drive your business by enabling you to understand your partners, customers and competitors better.

Scope

- Business description - A detailed description of the company’s operations and business divisions. - Corporate strategy - GlobalData’s summarization of the company’s business strategy. - SWOT analysis - A detailed analysis of the company’s strengths, weakness, opportunities and threats. - Company history - Progression of key events associated with the company. - Major products and services - A list of major products, services and brands of the company. - Key competitors - A list of key competitors to the company. - Key employees - A list of the key executives of the company. - Executive biographies - A brief summary of the executives’ employment history. - Key operational heads - A list of personnel heading key departments/functions. - Important locations and subsidiaries - A list of key locations and subsidiaries of the company, including contact details.

Highlights

Burger King Holdings, Inc. (Burger King) is a fast food...
tracking img