Obhajoba Bc.

Pages: 6 (1253 words) Published: April 11, 2011
Prezentace obhajoby bakalářské práce

Vážený pane předsedo, vážení členové komise,

Jmenuji se Ladislav Carda a dnes bych chtěl, přednést prezentaci k obhajobě mé bakalářskou práce na téma City logistika Třebíče.

Práce měla za cíl vypracovat souvislé pojednání o problematice City logistiky města Třebíče. Cíl byl rozebrán do 4 úkolů. --- přečíst z prezentace.

Při vypracovávání BP jsem využil dvě metody: a to metodu volného popisu – při popisování situace v Třebíči. Jako druhou metodu analýzy při rozebírání a získávání informací o nákladovosti a fungování MAD a odpadového hospodářství města Třebíče.

Práce je členěna do 3. Kapitol, úvodu a závěru. 1. Kapitola se zabývá teoretickými poznatky city logistiky. V této kapitole je popsán vlastní pojem city logistiky, její využití, cíle city logistiky a využití city logistiky. Ve druhé kapitole se seznamujeme se situací v Třebíči, její dopravní obslužností a odpadovým hospodářstvím. 3. Kapitola se zaměřuje na změny možné pro zefektivnění systému MAD v Třebíči a tímto zlepšit dopravní obslužnost Třebíče. A také na srovnání systému odpadových hospodářství Třebíče, H.B, Žďáru nad Sázavou. Přílohová část je využita pro dokreslení a zvýraznění informací BP a vztahuje se k praktické části.

Město Třebíč leží v kraji Vysočina. Od krajského města Jihlavy je Třebíč vzdálena 35 km jihovýchodním směrem a je po Jihlavě druhým největším městem v kraji. Druhým blízkým velkým městem je město Brno, vzdálené od Třebíče 56 km východním směrem. Třebíč má rozlohu 56 km2. Třebíč má přes 39 000 obyvatel. Nyní je Třebíč okresním dopravním uzlem. Městem prochází jako hlavní tepna silnice první třídy č. 23, spojující jižní Moravu s jižními Čechy (Písek - Brno) a pro Třebíč velice důležitá silnice druhé třídy č. 360 spojující město s dálnicí D1 u Velkého Meziříčí. Na silnici I/23 se napojuje silnice druhé třídy č. 405 spojující Třebíč s krajským městem Jihlavou. V současné době prochází silnice spojující Třebíč s Jihlavou, Brnem a dálnicí D1 výraznou rekonstrukcí. Město Třebíč je napojeno i na železniční síť. A to na významnou trať č. 240 z Jihlavy do Brna, přes stanici Okříšky je Třebíč napojena i na trať č. 241 vedoucí z Vídně do Jihlavy. Z hlediska průmyslu a významu Třebíče zmíním společnosti jako je společnost TEDOM – specializující se na výrobu autobusů, dále pak stavební společnost S.O.K, společnost Envinet, DOMY D.N.E.S, UNICODE SYSTEMS, SKAML a KOVO UNI. Mezi další třebíčské společnosti patří i koncern TIPA, pod tento koncern patří společnosti potravinářské i stavební. Potravinářský průmysl v Třebíči existuje od roku 1879, v tomto roce byla založena sodovkárna ZON.

Město Třebíč podporuje využívání Městské hromadné dopravy. Snaží se prosazovat nové technologie, jako jsou informační technologie a alternativní zdroje pohonu. Hlavní kladem systému MAD v Třebíči vidím v jeho provázanosti s potřebami obyvatel města a s celkovou strukturou zástavby města. V oblasti odpadového hospodářství Třebíče vidím hlavní klady v zpracování tříděného odpadu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Důležité pozitivum je také rozsáhlost a propracovanost odpadového systému.

Slabé stránky vidím v tom, že město Třebíč vynakládá vysoké částky na podporu MAD, jež je provozována soukromým subjektem. Z tohoto důvodu nemůže čerpat dotace od institucí jako EU. MAD má nízkou úroveň obsluhy (staré autobusy, neinformovanost, koupě jízdenek) toto snižuje zájem o MAD a vyvolává zvýšenou koncentraci IAD. Která se projevuje ve vytíženosti centra města.

Navrhovaná řešení se odvíjejí od zjištěných nedostatků.

Cílem optimalizace MAD Třebíč je zefektivnění hospodaření MAD a zlepšení celé infrastruktury. Hlavní cíle tedy jsou:

a) snížit náklady na MAD,

b) zkvalitnit obsluhu MAD,

Důvodem pro zefektivnění MAD v Třebíči je nárůst IAD v centru města, úbytek parkovacích míst, přetížení dopravních tepen ve městě, špatné využití plochy historické části města a nárůst znečištění městského ovzduší....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Bcs vs Playoff System College Football Essay
  • Bcs System vs Playoff System Essay
  • Essay on BCS vs. Playoff System
  • Why the Bcs Should Implement a Playoff System Essay
  • Bcs vs. Playoff System in College Football Essay
  • BCS Essay
  • Bcs Football Essay
  • Bcs vs Playoffs Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free