Ekonomska Statistika

Pages: 81 (10763 words) Published: November 23, 2010
EKONOMSKA STATISTIKA
DEFINICIJA

EKONOMSKA STATISTIKA JE

– makroekonomska disciplina koja obuhvata

• prikupljanje i obradu statističkih podataka i

• izračunavanje statističkih pokazatelja

– koji omogućavaju

• izražavanje, merenje i praćenje kretanja makroekonomskih pojava i procesa

– “Naučna disciplina koja se bavi kvanitativnim karakteristikama masovnih ekonomskih pojava i procesa”

• Oblast primenjene statistike

• Povezana sa drugim oblastima statistike

– Poslovna statistika

– Demografska statistika, itd.

NASTANAK I RAZVOJ

1665.G. WILLIAM PETTY

– VERBUM SAPIENTI: PRVI OBRAČUNI AGREGATA PROIZVODNJE

GREGORY KING

A. SMITH, V. LEONTIEF, O. LANGE

G. GRĐIĆ

OSNOVNI ZADATAK JE

– DA NA OSNOVU

• STATISTIČKE TEORIJE I

• PRIMENOM ODGOVARAJUĆE METODOLOGIJE

– OBEZBEDI RELAVANTNE INFORMACIJE O SVIM MAKROEKONOMSKIM POJAVAMA

Značaj

OBEZBEĐIVANJE MAKROEKONOMSKIH STATISTIČKIH INFORMACIJA ZA

– DRŽAVNE ORGANE I INSTITUCIJE

• Donošenje mera ekonomske politike

– STRUČNJAKE

• Sprovođenje kvalitetnih teorijskih i primenjenih istraživanja

– PRIVREDNIKE

• Donošenje poslovnih, pre svega investicionih odluka

– STANOVNIŠTVO

Informisanje o postignutim rezultatima ekonomske aktivnosti.

Struktura

• Statistički pokazatelji resursa neophodnih za proizvodnju

– RAD

• Demografska statistika

• Statistika tržišta rada

– KAPITAL

• Privredni kapaciteti, investicije, amortizacija

• Statistički pokazatelji privredne aktivnosti (proizvodnje)

– POKAZATELJI NIVOA AKTIVNOSTI

• Sistemi nacionalnih računa (statistika ekonomske aktivnosti)

– POKAZATELJI DINAMIKE AKTIVNOSTI

• Statistika konjukture

– POKAZATELJI EFIKASNOSTI PROIZVODNJE

• Statistika produktivnosti rada, konkurentnosti

• Statistički pokazatelji raspodele

• Statistika cena

• Statistika životnog standarda

EKONOMSKA STATISTIKA I
STATISTIČKI SISTEM

• Osnovna aktivnost statističkih organa je prikupljanje, obrada i analiza relevantnih statističkih podataka

• Ova aktivnost regulisana je zakonom ili drugim podzakonskim aktima.

• Sistem statističkih istraživanja definisan je

– Programom statističkih istraživanja (predlog usvaja Vlada, a program donosi Skupština)

– Godišnji i petogodišnji program statističkih istraživanja

• Principi statističkih istraživanja

– Celovitost, potpunost podataka

• npr. reprezentativnost uzorka kod anketnih istraživanja; prikupljanje podataka od svih preduzeća kod administrativnih istraživanja

– Jednoobraznost podataka i njihovog tumačenja

• npr. da stopa zaposlenosti iz ARS 2008 ima istu interpretaciju kao i stopa zaposlenosti iz ARS 2009 (ne menja se upitnik, uzorak itd.)

– Blagovremenost, dostupnost i razumljivost podataka

• Veliki broj podataka iz oblasti ekonomske statistike dostupan je na sajtu RZS i drugih relevantnih institucija

• npr. rast cena u prethodnom mesecu se objavljuje do 15 dana narednog meseca

– Istinitost podataka

• Da bi korisnici informacija verovali podacima njihova tačnost je zagarantovana zakonima

• Statistički sistem je:

– skup određenih statističkih istraživanja

– realizovanih od strane statističkih organizacija

– zasnovan na stalnim izvorima podataka

– uz primenu odgovarajuće metodologije

• Elementi...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Profila Statistika 30 Dienām. Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free