Nestle Internacjonalizacja

Only available on StudyMode
  • Pages : 3 (659 words )
  • Download(s) : 813
  • Published : April 19, 2011
Open Document
Text Preview
Firma Nestlé jest obecnie jedną z największych firm w branży spożywczej na świecie. Została założona w Szwajcarii, a obecnie działa na 119 rynkach na świecie. e do wypromowania kolejnych marek. Początkowo Nestlé zajmowało się produkcją odżywek dla dzieci, w kolejnych latrach w wyniku przyłączania kolejnych firm weszła na rynek produktów mlecznych, słodyczy, produktów mrożonych, wody mineralnej, a także karmy dla zwierząt. Marka Nestlé stała się więc już nie jedyną, ale jedną z wielu światowych i lokalnych marek należących do firmy o tej samej nazwie. Posiada ona w sprzedaży ponad 8000 marek. Ocena sektora wg M. E. Portera

M. Portera uważał, że potencjał globalizacyjny sektora jest zależny od czynników sprzyjających globalizacji sektora, a także hamujących go. Oceniając stopień globalizacji sektora, w którym działa firma Nestle na początku uwaga zostanie zwrócona na czynniki sprzyjające. Występowanie korzyści ze względu na koszty lub korzyści komparatywne – Wykorzystują oni występowanie na wielu rynkach do optymalizacji kosztów i produkowaniu w krajach, w których generowane są niższe koszty. Tak jak np. Nestle przejmowanie lokalnych firm wchodzą na rynki obsługiwane przez przejęte firmy i uzyskują przewagę na rynkach lokalnych. Ekonomia skali produkcji – dzięki istnieniu na ponad 100 rynkach koszty stałe produkcji rozkładają się na coraz większą ilość wytworzonych produktów, przez co staje się to bardziej opłacalne, aby wchodzić na nowe rynki. Doświadczenie w skali ogólnoświatowej –zwiększa swoje doświadczenie i rozbudowuje know-how. Wysoka konkurencja w sektorze powoduje chęć ciągłego doskonalenia i tworzenia nowych produktów, aby zachęcić klientów. Marketingowa, logistyczna i zaopatrzeniowa ekonomia skali – firma dzięki korzystaniu z zakupów centralnych może obniżyć koszty poprzez wielkość zamówień. Także wydatki na reklamę i promocję rozkładają się na cały świat, dzięki temu, że część marek występuje na wszystkich rynkach na których znajduje się firma. Przy...
tracking img