Nestle Internacjonalizacja

Pages: 3 (659 words) Published: April 19, 2011
Firma Nestlé jest obecnie jedną z największych firm w branży spożywczej na świecie. Została założona w Szwajcarii, a obecnie działa na 119 rynkach na świecie. e do wypromowania kolejnych marek. Początkowo Nestlé zajmowało się produkcją odżywek dla dzieci, w kolejnych latrach w wyniku przyłączania kolejnych firm weszła na rynek produktów mlecznych, słodyczy, produktów mrożonych, wody mineralnej, a także karmy dla zwierząt. Marka Nestlé stała się więc już nie jedyną, ale jedną z wielu światowych i lokalnych marek należących do firmy o tej samej nazwie. Posiada ona w sprzedaży ponad 8000 marek. Ocena sektora wg M. E. Portera

M. Portera uważał, że potencjał globalizacyjny sektora jest zależny od czynników sprzyjających globalizacji sektora, a także hamujących go. Oceniając stopień globalizacji sektora, w którym działa firma Nestle na początku uwaga zostanie zwrócona na czynniki sprzyjające. Występowanie korzyści ze względu na koszty lub korzyści komparatywne – Wykorzystują oni występowanie na wielu rynkach do optymalizacji kosztów i produkowaniu w krajach, w których generowane są niższe koszty. Tak jak np. Nestle przejmowanie lokalnych firm wchodzą na rynki obsługiwane przez przejęte firmy i uzyskują przewagę na rynkach lokalnych. Ekonomia skali produkcji – dzięki istnieniu na ponad 100 rynkach koszty stałe produkcji rozkładają się na coraz większą ilość wytworzonych produktów, przez co staje się to bardziej opłacalne, aby wchodzić na nowe rynki. Doświadczenie w skali ogólnoświatowej –zwiększa swoje doświadczenie i rozbudowuje know-how. Wysoka konkurencja w sektorze powoduje chęć ciągłego doskonalenia i tworzenia nowych produktów, aby zachęcić klientów. Marketingowa, logistyczna i zaopatrzeniowa ekonomia skali – firma dzięki korzystaniu z zakupów centralnych może obniżyć koszty poprzez wielkość zamówień. Także wydatki na reklamę i promocję rozkładają się na cały świat, dzięki temu, że część marek występuje na wszystkich rynkach na których znajduje się firma. Przy...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Nestle Essay
  • Nestle Essay
  • Nestle Essay
  • Essay on Nestle Profit
  • nestle case study Essay
  • Strategic Choices by Nestle (Chocolate & Confectionery division) Essay
  • The Nestle Corporation Essay
  • Nestle 5 Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free