Vrouwelijk Geslacht Wordt Gediscrimineerd Op de Werklvoer.

Pages: 3 (1121 words) Published: April 18, 2011
Het vrouwelijk geslacht wordt gediscrimineerd op de werkvloer.

Vrouwen krijgen minder salaris, moeten door een zwaardere selectiemethode en worden in sommige functies niet gerespecteerd. Tja een vrouw kan zwanger worden, maar is dit nou echt het enige waarom het verschil tussen man en vrouw op de werkvloer zo groot is? Het beste uit werknemers halen kan alleen door te kijken en gebruik te maken van de diversiteit van je personeel. Diversiteit bevat alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Dat zijn zichtbare en minder zichtbare kenmerken; geslacht, leeftijd, etniciteit maar ook competenties, ziekte of handicap en karaktereigenschappen. Deze kenmerken bepalen voor een deel hoe mensen in hun werk staan en waardoor ze gemotiveerd worden. Door rekening te houden met die diversiteit kan er efficiënter en effectiever gewerkt worden en wordt het personeel gemotiveerd. Maar waarom wordt er dan nog steeds niet optimaal gebruik gemaakt van deze diversiteit? Want wie wil er nou niet efficiënter en effectiever werken? Het verschil tussen man en vrouw is groot op de werkvloer. 37.4 % van de medewerkers is vrouw blijkt uit de Diversiteitladder van 2007. Wat is de reden voor dit lage percentage? Vrouwen worden gediscrimineerd, simpel weg alleen maar omdat ze vrouw zijn. Het salaris is in vele gevallen minder dat die van de man. Zwangerschapsverlof en kinderoppas zijn daarbij een nadelig punt voor de vrouw. Maar ook de man vraagt om vaderschapverlof of neemt vrij bij het krijgen van een kind. Dus welk verschil is hier dan zo groot? Ook in de top hebben de vrouwen niet de hoogste hand. Mannen hebben de macht in de top van het management. Maar vrouwen aan de top is nog niet zo’n slecht idee, want vrouwen zijn betere managers dan mannen. Meerder malen is bewezen dat de vrouw hoger scoort, zo ook in het onderzoek van INSEAD. Hieruit blijkt dat vrouwen beter zijn in strategisch te handelen, risico’s durven te nemen en het doorvoeren van innovaties. Tevens hebben...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • OPS 571 Essay
  • wk 4 ops 571 Essay
  • OP Essay
  • Essay on Concepto de estrategia
  • Essay on Ops 571 Week 1 Quiz
  • Retail Op Essay
  • Ops 571 Essay
  • OP ED Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free