Antwoord Bericht Van Wijziging (Vennootschapsbelasting)

Pages: 24 (6309 words) Published: September 16, 2010
ntAntwoord bericht van wijziging

Deloitte Belastingconsulenten
t.a.v. Kathy De Smet
Lange Lozannastraat 218 AANGETEKEND
2018 Antwerpen
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
BELASTING EN INVORDERING
Administratie van de Ondernemings- en Inkomenfiscaliteit
T.a.v. Anne Van de Vijver
Controlecentrum Antwerpen 1
Venusstraat 23 (SV 0.75)
2000 Antwerpen
Uw referentie: 3844736/A VDV
Onze referentie: KVO/070
Uw correspondent : Kathy De Smet
Tel.: 03/888.89.84

Antwerpen, 18 maart 2010

Geachte Heer Eerstaangewezen Inspecteur Peeters,
Geachte Mevrouw Van de Vijver,

Betreft: NV Wielewaal – Niet akkoord verklaring bericht van wijziging

Hierbij delen wij (in de hoedanigheid van fiscaal adviseur en volmachthouder van Wielewaal NV) U mee niet akkoord te gaan met het bericht van wijziging ontvangen door onze cliënt WIELEWAAL NV op 27 februari 2010, waarin U de inkomsten van inkomstenjaar 2007 (aanslagjaar 2008) wijzigt, en dit om hierna uiteengezette redenen.

In bijlage treft U het origineel exemplaar van het bericht van wijziging aan.

A. De feiten

Op 11 mei 2004 ontstond een schuldvordering in hoofd van SPREEUW NV ten opzichte van WIELEWAAL NV, 2 Belgische ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep. Binnen deze groep is SPREEUW NV de moederonderneming en WIELEWAAL NV de dochteronderneming.

Op basis van de prognoses en economische situatie op het ogenblik van het ontstaan van de schuldvordering werd WIELEWAAL NV in staat geacht om voornoemde schuldvordering tijdig terug te betalen. Er was namelijk voldoende statutaire eigen vermogen en beschikbare cashflow op het ogenblik van de toekenning.

Vanaf 15 januari 2007 ondervond WIELEWAAL NV ernstige financiële moeilijkheden en was zij niet langer in staat voormelde schuldvordering terug te betalen aan SPREEUW NV. Deze ernstige financiële moeilijkheden waren duidelijk van tijdelijke aard. Het feit dat WIELEWAAL NV in 2007 niet langer in staat was haar schuldvordering te voldoen, vond uitsluitend haar oorzaak in de drastische wijzigingen van de marktomstandigheden.

Het bestaan van de financiële moeilijkheden werd bevestigd door het feit dat verscheidene banken geen nieuwe kredieten wilden verstrekken aan WIELEWAAL NV. De echtheid van het verlies is als zodanig voldoende aangetoond.

Op 15 mei 2007 besloot SPREEUW NV de schuldvordering ten opzichte van WIELEWAAL NV voorwaardelijk kwijt te schelden. De kwijtschelding gebeurde onder een ontbindende voorwaarde van terugkeer naar betere toestand in hoofde van WIELEWAAL NV. Krachtens deze clausule verbindt WIELEWAAL NV zich ertoe om de schuldvordering van SPREEUW NV terug in de balans op te nemen en aan SPREEUW NV terug te betalen indien zij zich in een betere financiële toestand bevindt. Wat men juist moet verstaan onder “een betere toestand” werd schriftelijk overeengekomen en neergelegd en werd dus niet overgelaten aan de soevereine appreciatie van de partijen.

SPREEUW NV besloot om verscheidene redenen om over te gaan tot de voorwaardelijke kwijtschelding.

Door middel van de kwijtschelding wou SPREEUW NV vooreerst haar dochtervennootschap en de omzet die laatstgenoemde realiseert redden. Door de voorwaardelijke kwijtschelding van de schuldvordering kon zij de faling afwenden van WIELEWAAL NV. Indien WIELEWAAL NV failliet zou zijn gegaan, zou dit een negatieve impact gehad hebben op zowel de groep als op de continuïteit van haar eigen activiteiten.

Daarenboven wou zij het commercieel en financieel aanzien van de groep hoog houden. De bedrijfseconomische situatie van de voordeelverstrekkende vennootschap SPREEUW NV kwam nooit in het gedrang en de financiële en economische waarde van de dochtervennootschap wordt gevrijwaard door de kwijtschelding.

De fiscale administratie meent thans, o.i. ten onrechte, dat de voorwaardelijk kwijtgescholden schuldvordering een abnormaal of goedgunstig voordeel uitmaakt en er aldus geen compensatie kan plaatsvinden...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Vans
  • Vans Essay
  • Essay about Van Gogh
  • Van Mahana Essay
  • Vans Case Essay
  • Essay on van leeuwenhoek
  • Van Gogh Essay
  • Vans Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free