Sa Se Grootste Probleme

Pages: 2 (464 words) Published: February 11, 2007
Dames en here, ek wil vandag met julle praat oor Suid-Afrika se grootste probleem. Dit is nie, soos baie aanvaar, misdaad nie, maar ‘n samestelling van talle probleme wat almal van mekaar stam. Misdaad is net ‘n gevolg van armoede, swak lewensgehalte, gebrek aan opvoeding en ‘n te kort aan werksgeleenthede.

‘n Groot gedeelte van Suid-Afrika, ongeveer 75%, is steeds ‘n derde-wêreld land en derduisende mense is werkloos. Ondanks ons nuwe demokratriese bestel, het die ekonomie nog nie genoegsaam gegroei om voldoende werksgeleenthede te skep nie. Daarbenewens het nog werkers hul werk verloor as gevolg van Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) en die afwesigheid van ‘n maandelikse salaris dryf mense na misdaad.

Aan die een kant veroorsaak die tekort aan skole en opgeleide onderwysers dwarsoor ons land dat talle jong leerders nie genoegsame onderrig ontvang nie en sodoende belangstelling in hul akedemiese vordering en hul toekoms verloor. Aan die ander kant veroorsaak SEB dat ongewkalifiseerde mense gekwalifiseerdes se werk oorneem. Dit het tot gevolg dat talle talentvolle jong mense in Suid-Afrika, baie van die mense wat Suid-Afrika se top dokters, ingenieurs of wetenskaplikes kón wees, na Europese lande emigreer.

Die MIV/VIGS pandemie, waar een uit elke drie mense MIV positief is, het ook ‘n groot invloed op die psige van die samelewing. Groot gedeeltes van die bevolking in ons land is onopgevoed oor VIGS en allerlei mites wat tot genesing daarvan kan aanleiding gee, word geglo, wat lei tot misdaad. Een voorbeeld is dat as jy VIGS het en jy het gemeenskap met ‘n maagd, sal jou VIGS ‘weggeneem' word. Dit is die motief agter baie verkragtings deesdae. 'n Ander voorbeeld is die wat Minister Tshabalala-Msimang, Minister van Gesondheid, voorhou, naamlik dat knoffel, uie, aartappels en patat jou gesond sal maak én hou. MIV en VIGS benodig egter konstante mediese sorg en omdat die meeste VIGS-lyers arm is, kan hulle die medikasie nie bekostig nie. Sekondêre...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • No Se Essay
  • Essay about No Se
  • sas homework Solutions Research Paper
  • Essay about Sa Sa Cosmetics
  • Se Asia Essay
  • SE 1 Essay
  • 3414 SE Essay
  • Sas Lecture Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free