Tiziano: Danae

Pages: 9 (2850 words) Published: March 10, 2011
Tiziano Vecellio - Danaë

Tiziano Vecellio
Danaë, 1545
Olaj, vászon; 120x172 cm
Museo Nazionale di Capodimonte, Nápoly

Danaë, 1553
Olaj, vászon; 129x180 cm
Museo del Prado, Madrid

Tiziano mindkét vizsgált festményének témája a görög és római mitológiából ismert Danaë mítosza, mely teljes egészében Ovidius Metamorphoses című művében olvasható, de első ismert forrása Apollodorus nevéhez kötődik Kr. e. I. századból. Eszerint Danaë Akriszius, Argosz királyának lánya volt, aki a Delphi jóshoz fordult, hogy megtudja, hogyan születhetne fia, és azt a jóslatot kapta, hogy Danaë fog majd fiút szülni, ő pedig elpusztítja a királyt. Félelmében a lányát a föld alá, egy érckamrába záratta, és ott őriztette, hogy egyetlen férfi se férkőzhessen a közelébe. Danaë azonban annyira szép volt, hogy maga Zeusz, az istenek királya vetett rá szemet, aranyeső formájában bejutott a lány szobájába, és fiút nemzett neki, aki a Perzeusz nevet kapta. Amikor a király ezt megtudta, éktelen haragra gerjedt, Danaët gyermekével együtt egy kosárba záratta, és a tengerbe vetette. Szeriphos szigetén értek partot, ahol később Dictys vette oltalmába őket. A mítosz alapján Danaë személyéhez sok különböző és egymással ellentétes érték kötődhet. Az ókori görögök számára egy hős édesanyja, és mélyen tisztelt személy volt, de a vérfertőzés tabuját is kapcsolhaták hozzá egy olyan értelmezés alapján, miszerint Danaë szépsége elvakította a királyt, és féltékenységében záratta be, hogy az övé és senki másé ne lehessen. Így Zeusz alakja csupán egy allegória, ami elfedi a nem annyira mesei valóságot. Az első antik ábrázolásokon az a pillanat ragadja meg az egész mítoszt, amikor Zeusz aranyeső formájában lehull a lányra, több vázafestmény és falfestmény maradt ránk, ami ezt igazolja. Az antikvitás és a 16. század első fele közé eső időszakban nem születtek műalkotások ezzel a témával, kivéve néhány kézirat illusztrációját. Ezeken a miniatúrákon Danaët tipikusan toronyba zárva ábrázolják, amely az erkölcsösség, a szűzi tisztaság rendíthetetlenségét hivatott megjeleníteni. A14. századtól utalások találunk arra, hogy a kereszténység szeplőtelen fogantatás archetípusát látta benne, vagyis az aranyesőt a Szentlélek Szűz Máriára való alászállásával azonosították. Ebben az időben a bujaság még nem kapcsolódik hozzá, a középkor inkább a kapzsiságot rója fel Danaë bűnéül. Domenico Nanni Mirabello 1503-as Polyantheája, amit az első ikonológiai lexikonnak tekintenek, Danaët, mint a kapzsiság példáját idézi. A reneszánsz idején Boccaccio Az istenek származása című művével újabb jelentéstartalmak kapcsolódnak Danaë alakjához, vagyis a mű alapján az a tény, hogy Zeusz aranyesőként hull alá a lányra, azt jelképezné, hogy szüzességét megvásárolták. Ebben a formában az pénz hatalmát illusztrálja tehát a történet. Így válik a korábban erkölcsi tisztaságot jelképező mitológiai alak a kurtizán, a pénzért szerelmet adó nő szimbólumává. A reneszánsz kurtizánok megítélése - mint Paulina vagy Lucerna - sajátos, ők ugyanis nem gondolták, hogy Danaët a pénzéhség hajtotta volna arra, hogy eladja magát, gesztusát inkább üzleti fogásnak tekintették. Lucerna arról panaszkodik, hogy az édesanyja bezárva tartotta, mint Danaët, hogy nagyobb árat kaphasson érte szűzként, és úgy fogalmaz, hogy az a férfi, aki őt Danaéjának akarta, aranyat kellett az ölébe ejtsen, mint Zeusz tette a mítoszban. 1499-ben újra felbukkan a szűziességét és tisztaságot megformáló Danaë is, a Hypnetoromachia Poliphili – a korban nagyra értékelt és később mintaként felhasznált, illusztrált könyv – egyik fametszetén Danaë egy unikornisok által vontatott szekéren jelenik meg, az unikornis pedig a korban a tisztaság szimbóluma. Danaë egyik ilyen ábrázolása, amely Pudicitia típusú, egy kézirat illusztrációja, John Ridewall Fulgentius Metaforalisának egy passzusát kísérő miniatúra. Francesco Colonna művében még egy érdekes mozzanat található, Jupiter, aki Zeusz római megfelelője a következő szavakkal jellemzi Ámort:...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free