Marketing Promocija

Pages: 32 (8430 words) Published: June 21, 2010
MEĐUNARODNI MARKETING
1.Značaj i uloga promocije u međunarodnom
marketingu

Najznačajniji element pri kreiranju marketing strategije u modernom svetu savremenih dostignuća i novih oblika poslovanja , predstavlja promocija. Iako je u različitim područjima svhaćena na razlicite načine promocija,u svakom slučaju, predstavlja savremen metod marketing komunicianja na kompleksnom tržistu. Njena osnovna uloga je da potstakne kupovinu, razbije predrasude , pretvori nedostatak u prednost. U suštini, na promociju treba gledati kao na stimulans razmene. Treba je razlikovati od istrazivanja tržišta zbog toga što promocija ne ispituje tržišne specifičnosti, vec obaveštava porošače o svojoj ponudi i ključnim prednostima u odnosu na konkurenciju . Promocija je i najelastičniji instrument marketinga. Njena elastičnost dosta zavisi i od kreativnosti marketing stručnjaka i njihovog shvatanja značaja promocije za ukupni uspeh na tržistu. Poželjno je menjati promotivne oblike, medije i kanale, menjati strukturu informacija, a sve to iz razloga da se uvek ide u korak sa vremenom i konkurencijom. Jedna od važnih karakteristika promocije je i ta da ona da je ona glavni stvaralac imidža preduzeća u inostranstvu. Ona uzrokuje veću lojalnost kupaca , čime se postiže jedan od najbitnijih ciljeva marketing strategije. Ako je uloga promocije ista i na domaćem i na stranom tržistu, dolazimo do toga da ključne međunarodne marketing specifičnosti proizilaze iz složenih komunikativnih barijera, koje svakako imaju interne, ali pogotovo eksterne dimenzije okruzenja. Peebels i Ryans ističu da za karakter međunarodnog konuniciranja ključnu ulogu imaju kulturne razlike i razlike u uslovima komuniciranja, tj. u promotivnoj infrastrukturi i državnoj regulativi ( Peebels, 1984). Od eksternih karaktera koji utiču na oblik marketing promocije najznačajniji su : raspoloživost mas media i drugih promotivnih institucija,državna regulativa,preferencije potrošača i konkurencija. Od internih faktora najznačajniji su . priroda proizvoda, finansijska situacija i ciljevi preduzeća. Problemi u marketing promociji se javljaju kada preduzeće ne shvati i ne sagleda nivo razlicitosti između pojedinih zemalja. Posebno je pogrešno vođena promocija, i uostalom celokupna marketina strategija, pogubna za ona preduzeća koja su orijentisana na inostrano poslovanje. Kao rezultat pogrešne procene inostranog tržišta u preduzeću se javljaju tri problema. Prvi problem se vezuje za činjenicu da odabrana poruka ne stigne do odgovarajućeg tržišta. To može biti uzrokovano nedostatkom odgovarajućih medija ili zbog ograničenja njihove upotrebe. Drugi veliki poroblem se dešava ako plasirana poruka nije shvaćena na pravi način. To ne mora biti samo zbog različitih jezika već i zbog nekih kulturnih razlika. Treći problem koji je jako značajan, je da potrošači jednostavno ne uvažavaju dati koncept proizvoda, tj. da određeni proizvod nema istu upotrebnu vrednost u različitim zemljama.

Komunikativne barijere dobijaju na značaju kada je u pitanju međunarodni marketing. Zakonska ograničenja i tradicija pretstavljaju takođe jednu od prepreka medjunarodnog marketinga. Pored ova dva gore navedena faktora veoma bitnu ulogu u definisanju međunarodnog marketinga imaju i vrednosti i norme, jezik, pismenost, subkultura, troškovi i nacionalna kontrola. Svi navedeni činioci predstavjalju glavne uzroke problema sa kojima se preduzeće suočava pri plasiranju proizvoda na inostrano tržište. Što se tiče međunarodnih promotivnih aktivnosti možemo identifikovati četiri različita tipa istih i to : lična prodaja, unapređenje prodaje, odnosi sa javnošću i privredna propaganda. Posto omamo za cilj da se koncentrišemo na međunarodne promotivne aktivnosti, sa tim u vezi proučavamo: ličnu prodaju, unapređenje prodaje, odnosi sa javnošću, sponzorsku promociju, međunarodni advertajzing, mađunarodni direktni marketing i promociju nacionalog identitieta. Preduzeća u mnogim zemljama ozbiljno...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on marketing
  • Marketing Essay
  • Green Marketing Essay
  • Essay on marketing research
  • Principles of Marketing Research Paper
  • mobile marketing Essay
  • Essay about Marketing Article Review Branding in Marketing
  • Pampers Marketing Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free