Kerjaya Sebagai Seorang Guru

Pages: 3 (538 words) Published: April 9, 2011
GURU: MINAT FAKTOR PENTING

PROFESION perguruan cukup diberi perhatian oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan. Maka tidak hairanlah begitu banyak maktab-maktab perguruan didirikan. Kini wujud pula sebuah universiti perguruan iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang terletak di Tanjung Malim, Perak. Di peringkat universiti, banyak kursus yang berkaitan bidang perguruan ditawarkan. Malah kementerian merancang menambah bilangan guru berpendidikan diploma dan ijazah. Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, kementerian membuka peluang kepada guru-guru yang memiliki sijil dan diploma melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi bertujuan meningkatkan tahap akademik mereka. Ini selaras dengan usaha kementerian untuk menjadikan negara sebagai pusat kecemerlangan ilmu serantau yang pastinya memerlukan tenaga pengajar di sekolah yang berkaliber. Kerjaya sebagai guru membuka peluang yang begitu luas. Semakin meningkat jumlah penduduk maka semakin banyak guru diperlukan - tidak kira di bandar raya, bandar mahupun di luar bandar. Lulusan institut pengajian di bidang ini tidak perlu bimbang kerana lepasan sijil, diploma dan ijazah pertama pasti dilamar oleh kementerian selepas menamatkan pengajian. Terdapat juga guru-guru yang ditawarkan untuk berkhidmat di sekolah-sekolah swasta. Berhubung soal pendapatan, seseorang guru akan ditawarkan gaji dan elaun berdasarkan kelulusan mereka sama ada di peringkat sijil, diploma atau ijazah. Seperti profesion lain, seorang guru dalam tugasan seharian harus berpegang kepada etika dan tata susila profesion perguruan supaya tidak lari daripada matlamat murninya. Mereka juga harus minat terhadap profesionnya serta mata pelajaran yang diajar. ________________________________________

Ciri-ciri peribadi yang diperlukan:

1.Meminati profesion ini.
2.Mempunyai pengetahuan di dalam bidang yang diajar.
3.Sanggup mendidik dan menunjuk ajar murid-murid
4.Bersifat sabar
5.Berkeperibadian mulia
6....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • guru Essay
  • Guru Mantra and Significance of Guru Purnima Essay
  • Quality Guru Essay
  • Guru Poornima Essay
  • Sloka on Guru Essay
  • Folio Kerjaya Essay
  • Tqm Guru
  • Essay on mechant ethos in pariksha guru

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free