Folio Sj

Pages: 5 (624 words) Published: April 18, 2011
Bil.| Butir-butir| Muka surat|
1.| Isi Kandungan| (ii)|
2.| Penghargaan| (iii)|
3.| Objektif Kajian| (iv)|
4.| Kaedah Kajian| (v)|
5.| Hasil Kajiana)Salasilah keluargab) Perkembangan diri dan keluargac) Tokoh dalam keluargad) Peristiwa bersejarah dalam keluarga| | 6.| Rumusan| |
7.| Lampiran| |
Isi Kandungan

Penghargaan
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang telah banyak memberikan sokongan dan sumber untuk menyiapkan folio ini dengan jayanya. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Fatin Izni,iaitu guru mata pelajaran Sejarah saya. Hal ini kerana beliau telah banyak berjasa dalam memberikan segala bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang saya menyiapkan folio ini. Akhir sekali,saya ingin berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan saya kerana mereka telah memberikan sedikit idea secara tidak langsung kepada saya untuk memperbaiki kualiti dan mutu folio ini. Sebelum mengundur diri, terimalah serangkap pantun daripada saya; Pulau Pandan jauh ke tengah,

Gunung Daik bercabang tiga,
Hancur badan dikandung tanah,
Budi yang baik dikenang jua.
Sekian,wassalam.

Objektif Kajian
Kajian yang dibuat oleh saya untuk menyediakan folio Sejarah ini mempunyai beberapa objektif seperti yang berikut:
a) Saya dapat mengenali dan memahami asal usul keluarga saya. b) Saya boleh menghubung kait dan membentuk salasilah keluarga saya bermula dari datuk dan nenek saya sehinggalah kepada generasi saya. c) Saya dapat mengenali dan memahami dengan lebih dekat setiap anggota keluarga saya. d) Saya boleh berasa bangga dan sayang kepada keluarga saya atas segala kemajuan yang dicapai oleh keluarga saya. e) Saya dapat menjadikan kegigihan anggota keluarga saya dalam mencapai sesuatu kejayaan sebagai panduan dan pedoman untuk meneruskan kesinambungan kemajuan dan kejayaan yang dikecapi oleh mereka agar tidak tergugat dan hilang begitu sahaja. f) Saya boleh menyatakan rasa berterima kasih dan bersyukur kerana memiliki sebuah keluarga yang harmoni dan ceria. g) Saya dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat tentang keluarga saya.

Kaedah Kajian

Kaedah-kaedah kajian salasilah keluarga yang saya gunakan adalah seperti berikut:

a) Kaedah temuramah
Saya telah menemuramah orang sumber yang merupakan ibu bapa saya bagi mengetahui dengan lebih lanjut beberapa peristiwa sama ada melalui penglibatan mereka secara langsung dalam peristiwa itu atau sekadar menyaksikannya. b) Kaedah pemerhatian

Saya melihat dan mengkaji perkembangan orang sumber iaitu ibu bapa saya dari segi aktiviti yang mereka lakukan, hobi dan tingkah laku mereka. c) Kaedah analisis dokumen
Saya melihat dan mengambil maklumat daripada buku catatan harian ibu bapa saya, dokumen-dokumen penting yang disimpan oleh ibu bapa dan mengumpul beberapa gambar dari album keluarga.

Hasil Kajian

A - Salasilah keluarga
B - Perkembangan diri dan keluarga
C - Tokoh dalam keluarga
D- Peristiwa bersejarah dalam keluarga

Salasilah Keluarga
+
+
Noor Mohamed
Noor Jahan
Azizurrahman
Nur Azrin
Muhammad Juwaini
Nur Razanah
Idris
Mohamed Yasin
Azizah

Bapa
Nama: Mohamed yasin bin ma sinthas
Umur: 43 tahun
Hobi: Mencuba resipi baru
Pekerjaan: Peniaga
Makanan kegemaran: Masakan isteri
Minuman kegemaran: Teh panas
Tarikh lahir: 09-10-1968
Tempat lahir: pulau pinang

Ibu
Nama: Azizah Bt Noor Mohamed
Umur: 42 tahun
Hobi: Mendengar radio
Pekerjaan: Suri Rumah
Tarikh lahir: 19-01-1969
Tempat lahir: pulau pinang
Makanan kegemaran: Nasi goring
Minuman kegemaran: Air kelapa

Kakak
Nama: Nur Razanah
Umur: 16 tahun
Hobi: Melayari internet
Cita- cita: Doktor
Tarikh lahir: 17-05-1995
Tempat lahir: Pulau pinang
Makanan kegemaran : Maggi
Minuman kegemaran: Milo

Abang
Nama: Muhamad Juwaini
Umur: 15 Tahun
Hobi: Bermain Basikal
Cita- cita:...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Folio Biology
  • English Folio Essay
  • Black And Blue Sari SJ Essay
  • Science Folio Essay
  • Add Math Folio 2013 Essay
  • Timber 2013 Major Folio Research Paper
  • Essay on Addmaths Folio
  • Essay on Chemistry Folio

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free