Profit Maximization and Competitive Supply

Pages: 2 (506 words) Published: April 8, 2011
Profit maximization and competitive supply
* Perfectly competitive markets(pasaran persaingan sempurna) Definisi: pasaran persaingan sempurna(pps) merupakan satu bentuk pasaran yang mengandungi ramai penjual dan ramai pembeli yang menjalankan urusniaga ke atas barang yang bersifat homogen(sama@hampir sama) pada satu tingkat harga yang telah ditetapkan dalam pasaran. Disebabkan sifat barang mereka yang homogeny, maka kereka tidak melakukan persaingan bukan harga.cth: iklan&kualiti produk. * Cirri-ciri PPS

* Bilangan penjual dan pembeli yang relatif lebih ramai
* bilangan penjual dan pembeli lebih ramai adalah disebabkan wujudnya kebebasan keluar masuk firma dalam pasaran tersebut.(tidak terikat dengan undang-undang) * ramainya penjual menyebabkan keluaran setiap firma adalah relatif kecil berbanding jumlah keseluruhan keluaran yang terdapat dalam pasaran * keadaan ini menyebabkan kuasa dan pengaruh(utk kawal harga)mereka di pasaran amat kecil * keadaan yang sama juga berlaku kepada pengguna

* Barang homogen
* Homogen bermaksud sama@hampir sama. Ini bermakna barang yang dihasilkan oleh setiap firma tidak mempunyai sebarang perbezaan dari segi fizikal mahupun kandungannya. * Sifat homogeny barang itu bukan sahaja menyebabkan barang yang dihasilkan oleh setiap firma merupakan pengganti sempurna di antara satu sama lain tetapi juga menyebabkan setiap firma tidak perlu melakukan persaingan bukan harga. * Setiap firma dalam pasaran tersebut tidak mempunyai kuasa dalam menentukan harga pasaran. * Kebebasan keluar masuk pasaran

* Setiap firma mempunyai kebebasan untuk keluar masuk pasaran kerana mereka tidak menghadapi sebarang masalah untuk menghasilkan barang tersebut. * Ini kerana penghasilan barangan yang dikeluarkan sebenarnya tidak mempunyai modal yang besar mahupun tahap penguasaan teknologi yang tinggi. * Selain daripada itu, kebebasan ini juga wujud kerana mereka tidak perlu melakukan pengiklanan mahupun...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Market Structures-Profit Maximization and Competitive Supply Essay
  • Profit Maximization Essay
  • ECO1A Profit Maximization Essay
  • Essay on Marginal Analysis and Profit Maximization
  • profit maximization &wealth maximaization Essay
  • Profit Maximization Essay
  • Essay about Topic: Profit Maximization of a Firm.
  • Profit Maximization Model Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free