Riadenie Zmien

Pages: 6 (1661 words) Published: April 18, 2011
Riadenie zmien

Katarína Zemplényiová
PF10C
Úvod do štúdia manažmentu, MG 201s
Seminárna práca
PhDr. Mária Olejárová, M.B.A.
18.2.2011

Anotácia: Text informuje o prístupe a priebehu procesu riadenia zmeny v podniku. Opisuje ako má manažér správne viesť zamestnancov vo fáze priebehu zmeny

Kľúčové slová: zmena, manažér, motivácia, zamestnanci, odpor

Súčasná doba je charakteristická rýchlym vývojom, novými trendmi, výrobkami a službami. Tomuto všetkému musia podniky na trhu čeliť. Konkurencia stále rastie a preto treba byť flexibilný, ľahko a rýchlo sa podriaďovať novým zmenám, ktoré s nimi súvisia. Najlepším riešením ako sa vysporiadať so zmenou je podriadiť sa jej. Pri riadení podniku je to jediný spôsob ako predísť jeho zániku a byť úspešnejší ako konkurencia. Len na manažéroch závisí, či sa s danou zmenou dokážu vysporiadať a otočiť ju v prospech firmy. Zmenu je nutné riadiť a vykonávať premyslene a efektívne. Mala by predchádzať zmenám vonkajších okolia alebo prebiehať súčasne s nimi. Pretože zmeny sa dnes v podniku stávajú permanentnými, treba vytvoriť také pracovné prostredie, aby na ne zamestnanci reagovali prirodzene a bez odporu.

Ak chceme začať pracovať na zmene, je dôležité si v prvom rade určiť ciele, rozdeliť úlohy, pracovať efektívnejšie, znižovať náklady na jej realizáciu a vypracovať časový harmonogram, ktorý by mal byť čo najkratší. K prevratu musí dôjsť nielen v podnikaní, ale aj vo všetkých funkčných zložkách organizácie. Iniciátorom zmeny môže byť:

podnik a jeho krízová ekonomická situácia na trhu, ktorú je možné vidieť pomocou monitorovania výsledkov z predchádzajúcich období. lepšie situácia konkurencie- je to nesystematická zmena vykonávaná pod nátlakom trhu líder a jeho predstavy o vedúcom postavení podniku na trhu ( ofenzívna stratégia)

Zmeny, ktoré prichádzajú sú rôzne. Majú rôzne podoby, tvary a veľkosť. Najlepšou stratégiou na ich vplyv je rýchle a efektívne zareagovanie organizácie. Vodca, ktorý chce organizáciu doviesť zmenou k úspechu sa musí detailne vyznať do problému, ktorý nastal. Všetky zmeny, ktoré sa dejú v podniku niekto musí riadiť a prevziať za ne zodpovednosť. Agentom zmeny zvykne byť len jedna osoba, ktorá má presný plán realizácie zmeny. V roku 1951 americký psychológ Kurt Lewin vytvoril schému 3 fáz, pomocou ktorých je možné zaviesť zmenu v podniku: Rozmrazenie- je to fáza informovania podriadených o nových plánoch a cieľoch podniku, zainteresovanie do diania tých jednotlivcov, ktorých sa zmena týka. Zamestnanci majú určitý čas na vyrovnanie sa s blízkou zmenou, pretože pre niektorých to môže byť psychicky náročné odvykať si od starých metód a pripraviť sa na nové. Zmena- je to fáza zavádzania zmeny, Podnik si musí zvoliť najoptimálnejšiu stratégiu zmeny. Na ich pochopenie sú pre zamestnancov organizované aj školenia. Zmeny môžu byť rýchle a postupné. Ak sa jedná o rýchlu zmenu, jej priebeh je rýchly,na jej realizácii sa podieľa minimálne množstvo ľudí a odpor voči nej nie je taký výrazný. Naopak postupná zmena si vyžaduje spoluprácu viacerých ľudí a odpor voči nej sa ťažko prekonáva. Opätovné zmrazenie- je to posledná fáza, novú situáciu po zmene treba upevniť a stále ju treba aj monitorovať, pretože sa môže vyskytnúť nejaký problém, ktorý okamžite treba identifikovať a napraviť. Počas tejto fázy môže nastať inovácia. Je veľmi dôležité ju sledovať, aby nedošlo k neúspechu, pretože zamestnanci sa zvyknú vrátiť k svojím starým spôsobom vykonávania práce.

Pri radikálnych zmenách sa využíva viac schopnosť manažéra ako osobnosti. Jeho schopnosti vyvodiť potreby a ciele zmeny a ovplyvniť svoje okolie, aby sa so zmenou stotožnilo. Podľa psychológov by mal byť dnešný manažér emočne inteligentný, aby vedel motivovať seba a svoje okolie, vedieť sa vcítiť do druhých a uvedomovať si svoju situáciu v podniku. Takýto manažéri dokážu excelovať, k čomu však potrebujú mať dobre zostavený tím. Musia ho motivovať, počas zmien im dodávať silu, aby dosahovali...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free