Ops Management

Pages: 73 (23028 words) Published: June 23, 2010
SAMENVATTING VAN HET BOEK

MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS
eighth edition International student edition

van de auteurs ROBERT N. ANTHONY en VIJAY GOVINDARAJAN

1

Inhoud BLZ Hoofdstuk 1 De aard van management control systems 1 Hoofdstuk 2 Gedrag in organisaties 5 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheidscentra: opbrengsten en kostencentra 10 Hoofdstuk 4 Profit-centers 16 Hoofdstuk 5 Transfer Pricing 21 Hoofdstuk 6 Meten en beheersen van de gebruikte activa 27 Hoofdstuk 7 Strategie 33 Hoofdstuk 8 Strategische planning 38 Hoofdstuk 9 Budgetopstelling 43 Hoofdstuk 10 Managementbeheersing van de uitvoering 49 Hoofdstuk 11 Analyseren van de prestatierapporten 54 Hoofdstuk 13 Beheersingsmaatregelen voor verschillende strategieën 60 Hoofdstuk 14 Dienstverlenende organisaties 65 Hoofdstuk 15 Financiële dienstverlening 70 Hoofdstuk 16 Multinationals 75 Hoofdstuk 17 Management-control met betrekking tot processen 80

2

Hoofdstuk 1 De aard van management control systems Elementen van een beheersingssysteem 1)Detector of sensor meet wat er werkelijk gebeurt in het te beheersen proces, bijvoorbeeld een thermostaat. 2)Schatter: een middel om vast te stellen hoe belangrijk datgene is wat er gebeurt (vergelijking met wat er gebeurt en wat er zou moeten gebeuren). 3)Beïnvloeder: middel dat het gedrag verandert als de schatter aangeeft dat dat nodig is: 'feedback.' 4)Communicatienetwerk: brengt informatie over tussen de detector, de schatter en de beïnvloeder. Een organisatie bestaat uit een groep samenwerkende mensen. De leiders van de organisatie zijn het management. De Chief Executive Officer (=CEO) wordt gevolgd door verscheidene managementlagen, hierdoor is elke manager, met uitzondering van de CEO, zowel onder- als bovengeschikte. CEO besluit over strategieën die de organisatie moeten helpen haar doel te bereiken. MCS is het proces dat erover waakt dat de organistieleden werken volgens de geformuleerde strategien. Afwijkingen van het MCS bij relatief eenvoudige processen ten opzichte van MCS in organisaties: 1)De standaard staat niet van te voren vast maar vloeit voort uit planning. 2)Management control is niet automatisch: actie ondernemen en zo ja, wat voor actie dient door de manager beslist te worden. 3)Het management beheersingsproces vereist coördinatie tussen individuen. Omdat een organisatie uit veel delen bestaat, dient het MCS te waarborgen dat deze delen niet tegenstrijdig werken. 4)Het verband tussen de benodigde actie en het vereiste gedrag om de gewenste actie te verkrijgen, is lang niet altijd duidelijk: 'De kosten zijn te hoog, wat nu?' dus: het MCS is een black box. 5)Lang niet alle beheersingsmaatregelen worden door een ander persoon/mechanisme uitgevoerd; er is ook sprake van zelf-control.

3

Activiteiten van management-control 1)Plannen: wat de organisatie zou moeten doen. 2)De verscheidene activiteiten van de organisatie coördineren. 3)Informatie overdragen (communiceren). 4)Informatie evalueren. 5)Beslissen over de te ondernemen acties. 6)Beïnvloeden van mensen om hun gedrag te veranderen. De acties die worden ondernomen hoeven niet per sé met een plan of budget te corresponderen, doordat de omstandigheden kunnen wijzigen waardoor plannen/budget onbruikbaar kunnen worden; het budget is niet heilig. Systemen zijn vooraf vastgestelde manieren om activiteiten uit te voeren. Zij dekken echter niet elke mogelijkheid: daar is het MCS voor. Daarom zijn veel management-acties niet systematisch, waarbij de uiteindelijke beslissing afhangt van het subjectieve oordeel van de manager. 1)Strategieformulering: gebeurt door het topmanagement, op lange termijn en is niet systematisch. 2)Task-control: laagste organisatieniveau, werkt op korte termijn en is zeer systematisch. 3)Management control: middelmanagement. Eindprodukten van 1)doelen, strategieën en beleid 2)implementatie van strategieën 3)efficiënte en effectieve uitvoering van taken. Management control is het proces waardoor managers andere organisatieleden...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Mountain Equipment Co-Op
  • Tom Clancy's Op Center Essay
  • Essay on Strategic Management
  • Op – Art Fashion and the Product Life Cycle Essay
  • operations management Essay
  • Management Essay
  • Management Essay
  • Management System Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free