Kad Siswa

Only available on StudyMode
  • Download(s): 433
  • Published: September 28, 2012
Read full document
Text Preview
KAD SISWA !!

KAD DISKAUN SISWA..take note..!!

B̲U̲K̲U̲ ̲/̲ ̲A̲L̲A̲T̲ ̲T̲U̲L̲I̲S̲

• MPH BOOKSTORES (10% off)

• IMLAQ BOOK CENTRE (10% off)

• BORDERS (10% off)

• RONA (5% - 20% off)

• KIANG TRADING (10% off)

• KOPERASI DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA MALAYSIA BERHAD (5% - 15% off)

• KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI MALAYA BERHAD (3% off)

• KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD (2% - 10% off)

• K.L COMMERCIAL BOOK CO. (M) SDN BHD (10% off)

• KMK RESOURCES SDN. BHD. (10% off)

_______________________________________

̲K̲E̲L̲E̲N̲G̲K̲A̲P̲A̲N̲ ̲S̲U̲K̲A̲N̲ ̲/̲ ̲P̲E̲R̲A̲L̲A̲T̲A̲N̲ ̲/̲ ̲P̲A̲K̲A̲I̲A̲N̲

• BATA (10% off)

• KOPERASI KELUARGA DATO' HAJI HASHIM MAMAT KUALA TERENGGANU BERHAD (10% - 45% off)

• TEXLINE LINO (5% - 10% off)

• PROMINENT MILLION SDN BHD (MIZI SPORTS) (10% off)

_______________________________________

̲K̲L̲I̲N̲I̲K̲ ̲K̲E̲S̲I̲H̲A̲T̲A̲N̲ ̲/̲ ̲O̲P̲T̲O̲M̲E̲T̲R̲I̲ ̲/̲ ̲C̲E̲R̲M̲I̲N̲ ̲M̲A̲T̲A̲

• POLIKLINIK AN-NISA' (20% off)

• QUALITAS HEALTH (10% off)

• FOCUS POINT (20% - 50% off)

• MENARA OPTOMETRY (10% - 60% off)

_______________________________________

̲M̲A̲K̲A̲N̲A̲N̲ ̲D̲A̲N̲ ̲M̲I̲N̲U̲M̲A̲N̲

• KFC (5% off)

• DAILY FRESH (10%)

• A&W (50% off)

• COFFEE BERRY (20% off)

• THE CHICKEN RICE SHOP (Student Meal at RM9.90nett)

• RESTORAN KENNY CRAB (10% off)

• SWEET CHAT (RM12.90nett meals)

• LEGEND’S CLAYPOT BRIYANI HOUSE (5% off)

• DUBU DUBU SEOUL FOOD (RM16.90nett meals)

• MY JAVA COFFEE (10% off)

• PANCAKE HOUSE INTERNATIONAL (RM5.++ @ 2pcs classic pancake)

• STATION ONE PRODUCT (5% off)

• GLORIA JEAN’S COFFEES (10% off)

• BANGI KOPITIAM (10% off)

_______________________________________

̲P̲E̲N̲G̲I̲N̲A̲P̲A̲N̲ ̲D̲A̲N̲ ̲P̲E̲N̲G̲A̲N̲G̲K̲U̲T̲A̲N̲

• ANCASA HOTELS & RESORTS (10% off)

• TUNE HOTELS REGIONAL SERVICES SDN BHD (25% off)

• LEO EXPRESS HOTEL (20% off)

• KOPERASI AL-TAQWA KAMPUNG KISAP LANGKAWI BERHAD (2% - 15% off)

• KOPERASI...
tracking img