Didactische Werkvormen

Pages: 14 (3071 words) Published: November 21, 2010
Inleiding

Lesgeven gebeurt – afhankelijk van het niveau en de leeftijd van de klasgroep – sterk leerkrachtgestuurd of eerder leerlinggestuurd.

|Traditioneel leren |Geleid leren |Begeleid leren |Zelfstandig leren |Open leren | |Volledig |Voornamelijk |Zowel leerkracht- als |Voornamelijk |Volledig leerlinggestuurd | |leerkrachtgestuurd |leerkrachtgestuurd |leerlinggestuurd |leerlinggestuurd | |

Omdat iedere leerling een eigen stijl van leren heeft (Kolb, een Amerikaanse psycholoog, onderscheidt vier stijlen, nl. de doener, de bezinner/dromer, de denker/theoreticus en de beslisser/pragmaticus), bereikt men meestal beter resultaat door te variëren in lesstijl en werkvormen.

|[pic] |[pic] |

Bron: Het didactische werkvormenboek. Variatie en differentie in de praktijk, Piet Hoogeveen en Jos Winkels

Indeling werkvormen

In dit overzicht van werkvormen volgen we de pragmatische indeling voorgesteld in het boek ‘Leren en onderwijzen – Inleiding tot de algemene didactiek’ van Roger Standaert, Firmin Troch, Inge Peeters en Stef Piedfort (uitgeverij Acco). De omschrijving van elke werkvorm vatten we samen in een aantal aandachtspunten (met de focus vooral op de gespreks- en samenwerkingsvormen) en vulden we aan met meerdere mogelijkheden.

1. Aanbiedende werkvormen
1. Doceervorm
2. Demonstratie
3. Vertellen
2. Gespreksvormen
1. Onderwijsleergesprek
2. Klasgesprek
3. Leergesprek
4. Groepsdiscussie
3. Samenwerkingsvormen
1. Groepswerk
2. Varianten van groepswerk
3. Probleemgestuurd leren
4. Simulatiespel
5. Rollenspel
6. Gevalsmethode
4. Individualiserende werkvormen
1. (Begeleid) zelfstandig leren
2. Labopracticum
3. Zelfstudiepakket
4. Contractwerk
5. Strategieën
1. Beheersingsleren
2. Projectmethode
3. Excursie
4. Huistaken
5. Praktijkleren

1. Aanbiedende werkvormen (het klassieke klashouden)
Rol leerkracht: leerkracht centraal; eenzijdige kennisoverdracht; leerkracht beslist over leertempo Rol leerling: passief

1. Doceervorm
Opletten voor: daling efficiëntie leerrendement start na 5 minuten Aangewezen bij: structureren van info, oriënteren, verbanden leggen met andere leerstofonderdelen, toelichting bij moeilijke leerstof

2. Demonstratie
Lesstof aanbrengen via visualisering: via proeven, via multimedia (beeld, audio, beamen…)

3. Vertellen
Voorbrengen van gedichten, ooggetuigenverslagen…

Gespreksvormen (Rol leerkracht: moderator)

4. Onderwijsleergesprek of onderwijsgesprek
Wat/hoe? Een sterk geleid gesprek waarin leerlingen via vragen uitgenodigd worden tot zelf meedenken in een door de leerkracht gewenste richting. Tip? Stel eenduidige vragen, probeer alle leerlingen te betrekken, door te vragen… Vaardigheid leerkracht? Goede beheersing van de techniek van het vragen stellen

5. Klasgesprek
Wat/hoe? Gesprek gevoerd vooral door de leerlingen, leerlingen communiceren rechtstreeks met mekaar; leerkracht blijft op achtergrond. Is vooral procesgericht. Tip: onderwerp afbakenen, help besluiten formuleren, sluit af met evaluatiegesprek (nuttig bij aanvang van nieuw onderwerp) Positief: leerlingen leren luisteren naar mekaar, leren spreekdrempelvrees overwinnen, vormen persoonlijke visie, en leren nuanceren Voorbeeld: gesprek over bijgewoonde tentoonstelling, dialect vs AN…

6. Leergesprek (of evaluatiegesprek of besprekingsmethode) Wat/hoe? Gesprek (individueel of in groep) over de leerervaring van de leerling; leerkracht is moderator en blijft op achtergrond. Positief: leerling leert zelf...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free