Economic Aproaches, Douma & Schreuder

Pages: 32 (8702 words) Published: November 23, 2010
Economic Approaches to Organizations
Sytse Douma and Hein Schreuder

Hoofdstuk 1: Markets and Organizations2
Hoofdstuk 2: Markets4
Hoofdstuk 3: Organizations10
Hoofdstuk 4: Information14
Hoofdstuk 6: Behavioral Theory of the Firm.17
Hoofdstuk 7: Agency theory19
Hoofdstuk 9: Economic contributions to strategic management22 Hoofdstuk 10: Evolutionary approaches to organizations25

Missing:
Hoofdstuk 8: Tom Triesscheijn
Hoofdstuk 1: Markets and Organizations

Een economisch probleem ontstaat wanneer er aan een behoefte niet wordt voldaan. Men heeft nooit genoeg geld om te kopen wat men maar wil. Wanneer wij het vermogen optimaal gebruiken, gebruiken wij het vermogen efficiënt (doeltreffend). De economische kijk op organisaties is van belang wanneer een probleem een economisch aspect bevat, namelijk wanneer er een probleem is met het tekort aan vermogen of met het optimale gebruik van vermogen.

Basismodel van de economie

Division of Labour
Hier zijn opdrachten in stukken gehakt in meerdere kleine opdrachten. Elke opdracht wordt nu apart uitgevoerd. Adam Smith had hierdoor de productiviteit erg laten stijgen. Specialization
Het in stukken verdelen van een proces had het gevolg dat de productiviteit ging stijgen. Doordat er kleinere opdrachten kwamen werd men er in de eerste plaats beter in. Ten tweede werd er tijd bespaard. Als laatste kwamen er machines die het werk door één werknemer konden laten doen, wat voorheen door meerdere werknemers werd gedaan. Door beter met het vermogen om te gaan werd het efficiënter. De prestaties van een individu ging omhoog maar de arbeid werd wel saaier. Co-ordination

Het gevolg van Division of Labour en de Specialization was dat bijna niemand meer zelfstandig was. Men kon niet meer maken wat hij maar wilde consumeren. Er vonden uitwisselingen plaats op een markt. Uitwisselingen worden in de economie ook wel transacties genoemd. Er zijn twee soorten coördinatiemechanismen voor de transacties: de markt en de organisatie. Market

Op de markt bepaalt de prijs alles. Meer hoeft een persoon ook niet te weten. Alle informatie die hij nodig heeft zit in de prijs. Er bestaat alleen geen perfecte markt. Coase wijst op het feit dat het prijzen systeem zelf ook geld kost. Daarnaast worden er bij belangrijke transacties contracten gemaakt. Organization

Het coördinatiemiddel bij de organisatie is een autoriteit in plaats van het prijssysteem. De vraag wanneer men een organisatie of een markt wil gebruiken ligt bij de vraag bij welke de transactiekosten het laagste zijn. (In hoofdstuk 8 wordt hier verder op ingegaan.) Information

De informatie is nodig omdat er geen perfecte markt of organisatie vorm is. Op de markt zit alle informatie in de prijs. Men kan echter nooit alleen transacties doen met alleen de prijs als informatiebron. In hoofdstuk 4 wordt de reden hiervoor uitgelegd. De visie van dit boek is dat organisaties ontstaan wanneer er een gebrek aan informatie is. Je kunt nu de vraag stellen waarom we nou zoveel naar organisaties kijken terwijl de markt zo efficiënt zou werken. De belangrijkste reden hiervoor is in 2 zinnen te verklaren: • Tot kort geleden keken economen vooral naar de coördinatie tussen organisaties. • Veel organisatie theorieën kijken tegenwoordig naar de coördinatie binnen de organisatie. De eerste onderzoekers naar organisaties gingen kijken naar de beste organisatievorm. Pas rond 1960/1970 kwam het idee dat er niet één beste organisatie vorm is, maar dat er een meest passende organisatievorm is voor elke situatie. In de rest van het boek worden er voor verschillende soorten transacties, verschillende efficiënte coördinatiemechanismen gegeven.

Hoofdstuk 2: Markets

De vraag naar een product wordt bepaald door de prijs van dit product. De wet van de vraag houdt in dat de vraag naar een product stijgt wanneer de prijs van dit product daalt. De relatie tussen de vraag en de prijs van een product kan worden uitgewerkt in een grafiek. [pic]...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • ECONOMICS Research Paper
  • Economics Essay
  • economics Essay
  • Economics Essay
  • Economics Essay
  • business economics Essay
  • Essay on Economics
  • economic Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free