Samenvatting Auditing Theory

Pages: 8 (1883 words) Published: November 9, 2010
Auditing Theory
College 1: Het waarom van de accountantscontrole
Agency theorie:
De agency theorie legt de relatie tussen de 3 perspectieven uit. De drie partijen zijn, namelijk de principaal (investeerder), agent (management)en monitor (accountant). De agency costs nemen relatief meer toe dan dat het aandelen bezit van de manager afneemt. Daarnaast kunnen de agency costs die groei begrenzen door dat eventuele investering niet gedaan kunnen worden. Je kan er van uit gaan dat de agency costs een negatieve economische waarde hebben.

3 postulaten van Agency theorie:
* Onzekerheid heeft een prijs
* Informatie reduceert onzekerheid
* Controle voegt waarde toe aan informatie
3 Agency kosten
* Monitoring costs: de kosten van de accountant
* Bonding costs: de controle kosten van het nakomen van afspraken * Residual costs: vertrouwen in het beleid van de directie De monitoring en bonding costs hebben een positieve economische waarde. Echter het nut van deze kosten nemen af wanneer de manager minder aandelen heeft. Diverse artikelen:

* Limpberg
* Leer van het gewekte vertouwen, de accountant mag de terechte verwachting niet beschamen. De accountant mag geen groter vertouwen wekken dan op grond van zijn onderzoek is gerechtvaardigd. * Di angelo

* Audit quality: De definitie is duidelijk vanuit het perspectief van de kapitaalmarkten geschreven en maakt een onderscheid tussen de waarschijnlijkheid dat een accountant de technische capaciteit heeft een fout te ontdekken en de waarschijnlijkheid waarin de accountant deze fout durft te rapporteren. * Munich

* Knechel:
Strategic risk analysis:
De strategic risk analysis helpt de accountant bij het identificeren van de positie van de client ten opzichte van haar external agents en haar stakeholders. Bij deze analyse wordt gebruik gemaakt van een aantal modellen. De organizational business models teneinde inzicht te krijgen in de strategische positie van de onderneming en de external threat (risk) analysis voor het identificeren van externe risico’s. De interesse van de accountant gaat hierbij met name uit naar die omstandigheden die zijn werkzaamheden kunnen beinvloeden. Wanneer risico’s op deze wijze zijn geïdentificeerd, dan worden deze vervolgens geëvalueerd waarbij de risicomitigerende maatregelen van onder andere de hoogste leiding in ogenschouw worden genomen.

Process risk analysis:
In de Process risk analysis wordt onderzocht welke systemen en methodes de organisatie gebruikt bij de uitvoering van haar activiteiten cq. het behalen van de doelstellingen van de onderneming en het beperken van de mogelijke gevolgen van interne risico’s. De accountant richt zich hierbij met name op de aansluiting van de inrichting van de interne organisatie (inclusief administratieve organisatie en interne beheersing) bij de externe omgeving, doelstellingen, risico’s etc. van zijn client. Hiertoe worden twee modellen gebruikt. De process map wordt gebruikt om informatie vast te leggen over bedrijfsactiviteiten en de daaraan gekoppelde informatiestromen. De internal threat (risk) analysis wordt gebuikt om interne risico’s te identificeren en te waarderen, rekening houdend met de door het management getroffen interne beheersingsmaatregelen.

Residual risk analysis:
In de residual risk analysis worden strategische- of procesrisico’s onderzocht die niet door de organisatie worden beheerst en die een directe bedreiging vormen voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie (en leiden tot risks of material misstatement en/of risks of material weakness in internal control over financial reporting).

NB: deze laatste toevoeging ( ) is gebaseerd op 3e druk Knechel, indien studenten dit niet noemen, wordt dit niet als fout aangemerkt.
College 2: Beroepsethiek
* Vorderingen gedragscode
* Nadere voorschriften onafhankelijkheid
* Heuristics
De doelstellingen van de VGC zijn als volgt:
* Bevorderen van het professionele...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • auditing theory Essay
  • Auditing Theory Essay
  • Auditing Theory Essay
  • Essay on auditing theories
  • PROCESS OF AUDITING,AUDITING VS INVESTIGATION Essay
  • AUDITING Essay
  • Auditing Essay
  • auditing Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free