Marketing Norway

Pages: 7 (2119 words) Published: February 10, 2010
Studium:
Siviløkonom, 1.år.
Innholdsfortegnelse

Forord ………………………………………………...2

Oppgave 1a.…………………………………………...2

Oppgave 2a .……………...…………………………...4

Oppgave 2b ..………………………………………....6

Avslutning ..……………………………………..…..7

Forord

Vi har fått i oppgave å løse en case om Sørlandschips hvor vi skal se på forskjellige segmentbaser og så foreslå et eget segment som vi mener Sørlandschips kan benytte seg av. I oppgave 1 vil vi se på de forskjellige segmenteringsbasene. Vi har tenkt å sammenligne de to segmentene og komme frem til en konklusjon. Oppgave 2a, her vil vi gi en kort beskrivelse av målgruppen, og bruke de fire p’ene til å se hvordan vi kan best mulig sette sammen en markedsmiks. Oppgave 2b, har vi tenkt å benytte oss av posisjonering til å komme frem til et segment som vi mener Sørlandschips kan benytte seg av.

Oppgave 1)

Vi skal her se hvor sterk posisjonen til Sørlandschips i segmentet ”De selektive livsnyterne” er i forhold til segmentet ”Den moderne fellskapsorienterte”. Vi skal også vurdere om de bør bytte målgruppe eller legge til en. Sørlandschips opererer på kettlechips-markedet og har 75-80% av markedsandelen. Eneste konkurrent er Maarud, som er den største potetgullprodusenten i Norge. De har 50% av det totale chipsmarkedet. Sørlandschips’ nåværende segment er ”De selektive livsnyterne”. Dette segmentet appellerer til folk som verdsetter kvalitet fremfor kvantitet. Sørlandschips spiller på at de er ”Norges minste chipsfabrikk” og de ønsker å være noe mer enn bare et produkt for forbrukerne, fordi gjennom en liten fabrikk blir det lettere for forbrukeren å knytte relasjoner til merkevaren kontra en stor chipsfabrikk. Sørlandschips markedsførerer at de produserer den ”ekte” chipsen som ”De selektive livsnyterne” kan kose seg med når de vil unne seg noe godt. De demografiske aspektene er uinteressante pågrunn av at potetgullet nesten spises av alle, uansett kjønn, alder, utdannelse og inntekt. De psykografiske aspektene slik som livsstil og personlighet er mer vesentlig. Det nye segmentet Sørlandschips ønsker å nå er ”Den moderne fellesskapsorienterte”. Dette segmentet består i hovedsak av kvinner i alderen 13 til 40 år. De som befinner seg i dette segmentet har høy utdannelse, men det finnes også studenter/elever som lever på lån eller forsørges av foreldre. ”Den moderne fellesskapsorienterte” er generelt opptatt av omsorg for svake grupper, mote, design, kunst, kultur. Målgruppen legger mest vekt på kulturelle opplevelser som teater, kafé, kunstutstillinger og bibliotek. Dette gjør at gruppen leser mest aviser og magasiner fremfor det å se på fjernsyn. ”De moderne felleskapsorienterte” er også veldig opptatt av at ting skal være rent, naturlig, ekte, økologisk. De vil gjerne vite hvordan produktet er blitt fremstilt og om hvordan og hvor poteten er blitt dyrket. De bryr seg også om innpakkingen. De vil gjerne at den er miljøvennlig fremstilt og at den er gjenvinnbar. Etikken er også verdt å nevne i denne sammenhengen. Sørlandschips er en liten fabrikk med lite forurensing, noe som dette segmentet virkelig setter pris på. Denne gruppen består generelt av høyt lønnede kvinner som bryr seg om miljøet. Setter vi da dette segmentet opp mot det nåværende segmentet til Sørlandschips ”De selektive livsnyterne”, vil vi se at noen av de viktigste kjerneverdier for denne gruppen, ikke har noen som helst betydning eller innvirkning når den andre gruppen skal foreta et valg. ”De selektive livsnyterne” verdsetter kvalitet og bryr seg mer om smak enn om hva chipsen består av. Ved å bytte segment må Sørlandschips flytte fokus til mer sosiale spørsmål, som det nye segmentet er mer opptatt av. Adferdssegmenteringen mellom disse to målgruppene kan derfor sies å være veldig forskjellig. Det som ”De selektive livsnyterne” normalt ikke ville brydd seg så veldig om, vil kanskje være det utslagsgivende i valget til ”De moderne felleskapsorienterte”.

Vi kan konkludere med...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Speech-Norway Essay
  • Norway, Lng Plant Essay
  • Early Childhood Services Norway Essay
  • Management Statoil Norway-China Essay
  • Norway Essay
  • Essay on NGOs in Norway
  • Analysis of Consumer Electronic Market in Norway Essay
  • Norway Killings Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free