Novo Nordisk Markedsbeskrivelse

Pages: 5 (1197 words) Published: November 9, 2010
Markedsbeskrivelse
Novo Nordisk, Sydafrika

Vi har fået til opgave, at lave en markedsbeskrivelse af Novo Nordisk A/S i Sydafrika. Novo Nordisk er en virksomhed, der producerer insulin til diabetikere, men vil forsøge at komme ind i det Sydafrikanske marked, med en medicin der forbygger HIV/aids. De vil dog sælge medicinen billigere til kunderne i starten, da de i fremtiden håber at Sydafrika kan få stabiliseret deres økonomi. Dermed vil Novo Nordisk kunne få den tabte fortjeneste tilbage 10-20 år ude i fremtiden. Der er i dag omkring 5 millioner smittede i Sydafrika, hvilket svarer til næsten 20 % af den sydafrikanske befolkning. Nu her forventes tallet være 12 millioner der er ramt af diabetes syd for Sahara i Afrika. Novo Nordisk A/S har et datterselskab, ved navn Novo Nordisk Scandinavia AB. De tager sig af salg og markedsføring af medicin og hjælpemidler til det danske, svenske og norske marked. Al forsikring, udvikling og produktion foregår i det danske moderselskab Novo Nordisk A/S Deres Vision er at være verdens førende virksomhed inden for diabetesbehandling, og deres mål er at overvinde diabetes ved at finde bedre metoder til forebyggelse, diagnose og behandling.

Ressourceforhold (1.1.1)
Energikilder: I Sydafrika bygger de energiforsyningen på kulkraft som den vigtigste energikilde. På kul kan Sydafrika også udvinde olie som også er en af deres vigtigste energikilder, og i 1997 begyndte de en off shore-udvinding (boreplatforme) ved byen Mossel Bay på sydkysten. I Western Cape har de også et atomkraftværk som udvinder en stor del af deres elektricitet. Selvom Sydafrikas forbrug af elektricitet er på højde med de fleste lande i Vesteuropa, er der stadig mange familier der bor i huse uden elektricitet. Via de mange store dæmninger der er blevet bygget, har vandkraft også fået en stor betydning som deres energikilde. Det bruges til kunstvanding, til at føre vand frem til byer og til elproduktion. Geografiske forhold (1.1.2)

Landets størrelse: Areal: 1.221.037 Km2
Befolkning: 44,2025 mio.
Nabolande: Sydafrika har grænse med Namibia, Botswana, Mozambique, Zimbabwe, Lesotho og Swaziland. Hovedstad: Pretoria

Demografi(1.2.1)
Befolkningsstørrelse i 2005 var 46.8mio i Sydafrika. Befolkningen i Sydafrika består af 77 % såkaldte sorte, 10 % såkaldte hvide, 8 % såkaldt blandede og 2,5 % af indisk og asiatisk oprindelse. Deres befolkningstæthed 36.4 (indbyggere/km2). Urbaniseringsgrad i procent: Sydafrika ligger på 57 % hvor Danmark ligger med 85 %.

Aldersfordeling:
0-14år: 30%
15-64år: 65%
65-år: 5%

Erhvervsstruktur(1.2.2)

Transport(1.2.3)
Investeringer skaber job 
Investeringer i infrastruktur er en aktiv del af den sydafrikanske finanspolitik. Infrastruktur skaber arbejdsplader både på kort og på langt sigt, og det har landets regering fået øjnene op for. Samtidig øger det arbejdsstyrkens mobilitet og giver de fattige og arbejdsløse bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Dermed kan investeringer i infrastruktur have gunstig virkning på landets sociale forhold og på den alt for store kriminalitet, der hersker i Sydafrika. Regeringens ambition er at forbinde de store byer, hvor arbejdspladserne ligger, med de fattige fjerne forstæder for på den måde at brede velstanden ud. Ikke mindst gennem prestigeprojektet Gautrain, der er et nyt pendlertog mellem Pretoria og Johannesburg, som den danske afdeling af det rådgivende ingeniørfirma Atkins har været med til at projektere.    Men også i resten af landet arbejdes der på infrastrukturen, og det er nærmest umuligt at køre en tur uden at skulle holde i kø på grund af vejarbejde. 

Bedre forbindelser til nabolandene
Ud over at binde sydafrikanerne sammen på tværs af sociale skel, arbejdes der på at etablere en infrastruktur, der rækker ud over landets grænser, og som kan binde landet sammen med de øvrige økonomier i det sydlige Afrika. Ikke mindst er der fokus på at skabe bedre forbindelser til Angola, der er Afrikas...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Ethics of Offshoring Novo Nordisk Essay
  • Novo Nordisk Case Study: Mexican Experience from a Danish Firm: “Changing” Mexican Culture Essay
  • Novo Nordisk Essay
  • Detailed Strategic Options for Novo Nordisk Essay
  • Novo Nordisk Clinical Trials Research Paper
  • Novo Industri Case Analysis Essay
  • Tricel Novo Case Study Essay
  • Essay on Embraer Novo Mercado Analysis

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free