Shared Service Center

Topics: Scientific method, Management, Strategic business unit Pages: 127 (42228 words) Published: October 16, 2012
Management control in Shared Service Centers
- How to influence people in the striving towards organizational goals

Authors: Emma Carlsson Ann Schurmann

Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Språk Language Svenska/Swedish X Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/iep/015/ Titel Title Författare Author ISBN

Datum Date 2004-01-22

ISRN Internationella ekonomprogrammet 2004/15 Serietitel, serienummer Title of series, numbering

ISSN

Management control in Shared Service Centers - How to influence people in the striving towards organizational goals Emma Carlsson and Ann Schurmann

Sammanfattning Abstract Background: A constant market pressure on companies to increase their competitiveness has compelled managers to explore business models outside of the traditional ones. The Shared Service Center (SSC) forms part of these untried models, and since research is scarce, there are no obvious paths to follow for the design and use of management control systems in SSCs. Purpose: The purpose of this thesis is to describe the design of the management control system in a SSC, and further to analyze the underlying reasons for its outlining. Demarcation: The study is limited to the investigation of the SSCs of Electrolux, SKF and Volvo. Moreover, the problem is highlighted from the perspective of the SSC management. Realization: Interviews with the SSC’s management or close surrounding were undertaken. Results: Sprung out of the process orientation, SSCs in their management control primarily focus on customers, process improvement and people. In their striving to obtain cost reduction and service quality, several control tools are used, the choice of which depends on variables such as organizational structure, external environment, technology and strategy. Nyckelord Keyword Shared Service Centers, Management control, Electrolux, SKF, Volvo

Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Språk Language Svenska/Swedish X Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/iep/015/ Titel Title Författare Author ISBN

Datum Date 2004-01-22

ISRN Internationella ekonomprogrammet 2004/15 Serietitel, serienummer Title of series, numbering

ISSN

Ekonomistyrning i Shared Service Centers – En strävan mot att uppnå målkongruens i organisationen Emma Carlsson Ann Schurmann

Sammanfattning Abstract Bakgrund: På dagens konkurrensutsatta marknader har företag tvingats söka sig till andra affärsmodeller än de traditionella. ”Shared Service Centers” (SSCs) utgör en del av dessa oprövade modeller och på grund av begränsad forskning på området finns inga utstakade vägar att följa när det gäller utformningen och användningen av styrsystem i SSCs. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur styrsystemet i ett SSC ser ut och vidare att analysera de bakomliggande orsakerna till dess utformning. Avgränsningar: Studien är begränsad till de SSC som finns i Electrolux, SKF och Volvo. Dessutom belyses ämnet endast ur SSC-ledningens perspektiv. Genomförande: Intervjuer har genomförts med personer i ledningsställning eller liknande. Resultat: Med sitt ursprung i processorienteringen fokuserar SSCs främst på kunder, processförbättringar och människor. I strävan att uppnå kostnadsreduceringar och kvalitet använder SSCs flera olika styrverktyg och valet beror på variabler som organisationsstruktur, extern omgivning, teknologi och strategi. Nyckelord Keyword Shared Service Centers, Management control, Electrolux, SKF, Volvo

Acknowledgements
We would like to show our appreciation to the people that we have been in contact with at Electrolux, SKF and Volvo, as their...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Health Services and Systems Matrix Essay
  • Essay on HCS/212 Health Services and Systems Matrix
  • Health Care Support for Medicare and Medicaid Services Essay
  • Centers for Medicare and Medicaid Services and Health Service Hospitals Essay
  • Essay on Nursing Care Center
  • PPACA and Academic Medical Centers Essay
  • Inpatient and Outpatient Hospital Services Essay
  • Fedex Apac Hr Shared Services Center in Wuhan Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free