Marketing Communication Mix

Pages: 7 (1663 words) Published: June 23, 2008
Me. D. Mulder
Theology Building 203

BKO 713
Seminar 2

Danielle Genevieve McLachlan
2004 121 873
1.INHOUDSOPGAWE
1.Inleiding

2.Die hoof tegnieke wat gebruik word deur die bemarkingskommunikasie mengsel 2.1Advertensies
2.2Persoonlike verkope
2.3Verkoops promosie
2.4Direkte reaksie bemarking
2.5Publieke verhoudinge
2.6Borgskap

3.Die bemarkingsmengsel
3.1Produk
3.2Prys
3.3Verspreiding (Plek)
3.4Promosie

4.Die wyse waarop die bemarkingskommunikasiemengsel en die bemarkingsmengsel geïntegreer word.

5.Bemarkingskommunikasiemengsel Internationaal en Nasionaal 5.1Mark navorsing
5.2Produk beplanning
5.3Prys
5.4Verspreidingskanale
5.5Advertensies
5.6Taal
5.7Kultuur en tradisie

6.Media beplanning

7.Alternatiewe kommunikasiemiddele

8.Slot

9.Bibliografie

1.INLEIDING
Bemarkingskommunikasie is alleen sinvol as dit geïntegreerde bemarkingskommunikasie is. Hier volg ‘n paar definisies van geïntegreerde bemarkingskommunikasie: •Geïntegreerde bemarkingskommunikasie is ‘n dinamiese, holistiese benadering wat geïntegreer word in al die strategiese vlakke van ‘n organisasie. Dit bestuur elke punt van kontak tussen die organisatie en belangegroepe. Deur hierdie gekoördineerde pogings ondersteun dit ‘n geteikende, geïntegreerde konstante handelsmerk kommunikasie strategie met die doel om ‘n positiewe leeftyd verhouding deur data gedrewe tegnieke van kliënte bewuste werknemers. Dit gee ‘n organisatie ‘n mededingende voordeel (Duncan & Moriarty, 1997).

Geïntegreerde bemarkingskommunikasie is ‘n konsep wat die toegevoegde waarde van ‘n program herken en integreer. Deur algemene advertering, direkte reaksie, verkoop promosie en openbare verhoudinge te integreer; word duidelikheid, konsekwentheid en maksimum kommunikasie impak verkry (Schultz, Tannenbaum & Lauterborn, 1993).

Volgens Schultz is dit die proses om alle bronne van inligting oor produkte/dienste waaraan ‘n kliënt blootgestel word en aangemoedig word om te koop, bestuur word. Dit handhaaf kliënte lojaliteit (Schultz, Tannenbaum & Lauterborn, 1993).

Die versigtige integrering en koördinering van verskeie kommunikasie kanale om ‘n duidelike en konstante boodskap oor die organisasie en sy produkte te lewe (Kotler & Armstrong, 2004).

Volgens Schumann, Dyer en Petkus (2001), maak geïntegreerde bemarkingskommunikasie die volgende bydrae tot bemarkingskommunikasie:

Stel ‘n openbare verhoudinge doelwit.
Integreer en koördineer alle funksionele areas van kommunikasie. •Vervoer die regte boodskap na die regte groep deur die regte kanaal. •Verkry die gewensde reaksie van verbruikers of die teikenmark. Die bemarkingskommunikasiemengsel is meer as net om onderskeid te tref tussen die verskeie elemente. Hierdie elemente is onder meer: advertensies, openbare verhoudinge, verkoopspromosies en soortgelyke hulpmiddels. Hierdie hulpmiddels word verbeter deur die beskikbaarheid van nuwe vorms van media wat geassosieer word met produk plasing en borgskap. Hierdie hulpmiddels se implementering het egter verander met die toenemende gebruik van die Internet, elektroniese verkoopspunte en virtuele advertensies. Dit maak dit vir ons moontlik om ons teikenmark te bereik in ‘n meer koste effektiewe manier. Dit vereis egter dat daar ‘n groter begrip vna die relevansie en implementering van hierdie hulpmiddels sal bestaan. Asook die individuele bydra wat die tot die kommunikasie proses lewer. Die bemarkingsmengsel is ‘n stel beheerbare bemarkingsveranderlikes wat deur die maatskappy gebruik word om die gewensde reaksie by die teikenmark uit te lok (Thorson & Moore, 1996). Die bemarkingsmegsel bestaan uit die 4P’s: produk, prys, verspreiding en promosie. Dit is belangrik om beide die bemarkingsmengsel en die bemarkingskommunikasiemengsel te gebruik om ‘n suksesvolle bemarkingsveldtog te loods. Dit verwys na die integrasie van...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • SAMSUNG MARKETING MIX Essay
  • Marketing Mix Essay
  • Marketing Mix Essay
  • Marketing Mix Essay
  • Marketing Mix Essay
  • Essay on Marketing Mix
  • Marketing Mix Essay
  • Essay about marketing mix

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free