Marketing

Topics: Chinese-language surnames, Han Dynasty, Fujian Pages: 4 (1301 words) Published: March 3, 2013
UBTM1013 PRINCIPLES OF MARKETING MIDTERM EXAMINATION 02nd MARCH, 2013 9:30AM to 11:30AM (2 Hours) SEATING ARRANGEMENT

VENUE: IDK 3
SR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 NAME ADEL BOO SEOW WEI ADRIAN LIM THUAN ERN ANG HUA YIK ANG WAN ER ANG ZHI YI BEH TZE XIN BENJAMIN CHEAH BO HUANG BENT LIM SHEE HOU BOH SEOK YUN BOO JESEN CATHERINE JANE ROSS CHAI JIA LENG CHAN KAR NANG CHAN MEI GEE CHAN YAN CHEN CHEAH CHEE LEONG CHEAH KAH YIN CHEAH SHIAU HUI CHEAH SING PHENG CHEE KOK SEANG CHEK SHIN MUN CHEN CAH MUN CHEN CHEE YUNG CHEN CHOY SOON CHEN WAI LEONG CHENG XIANG REN CHEONG CHUN HONG CHEONG JIU HUNG CHEONG KAH YE CHEONG SHY HONG CHEONG WIN YAN CHEW AI WEE CHEW SIN YEE CHEW TENG KAI

SR 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

NAME CHEW WAN TING CHIA SOW LAI CHIN EIK HUNG CHIN GAI YEE CHIN YEE HUA CH'NG WINN NIE CHONG HUEI-ZHEN CHONG PUI YEE CHONG YEUN KEI CHONG YUU JIA CHOO JEN YING CHOO SHER THING CHOONG CHIN CONG CHOW WAI QUEEN CHOW YOK LING CHUNG YING YING CHUNG YOON PENG DAVID TIONG LEE KIONG DEONG PEI PEI DICKSON LEE YEE LUN ELAINE CHUA SIN YEE ENG YEE PENG FION SAN YI TING FONG CHING FONG JING TING FOO JIA LEEN FOO MUN LI FOO WEI JIEN FOONG KUAN YUW FOONG ZHI HAO GAN WEE SEE GAN ZI JIAN GILLIAN LEONG PEY LY GOH BEE KEE GOH JIUNN SHYAN GOH YING CHIN GOOI YEAN JU HEMAWARTHANI A/P KOTHANDAPANI HO KAR FEI HO LAI PING HO LAI YEE HO WEI YIK HOI SIEW SHI

SR 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

NAME HONG ANG HOE HONG DENG JINN HONG SHENG YONG HUNG SHEAU TING JANE YEAP JIN KAH JEREMY GOH TI-VEI JOEL LAU LI-ERN KALAIVANI A/P MURUTHY KAM HENG CHOONG KANG LIK YANG KARTHIEKA A/P GOBALAN KASTURI BAI A/P SANDIRAN KEETHANSELI A/P SANTHRA KELVINDER SINGH A/L PERTAB SINGH KHOO LI LIN KHOO SHUN YONG KHOO WAN YUAN...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Marketing Essay
  • Marketing Essay
  • Green Marketing Essay
  • Essay on marketing research
  • Principles of Marketing Research Paper
  • Essay about Marketing Article Review Branding in Marketing
  • mobile marketing Essay
  • Pampers Marketing Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free