Logistics Performance Index

Pages: 10 (4270 words) Published: October 16, 2010
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CHỈ TIÊU LPI

Phần 1: LOGISTICS & TẦM QUAN TRỌNG CỦA LOGISTICS: 1. Logistics:
“Logistics là quá trình tối ưu hóa về địa điểm và thời điểm, vận chuyển và dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm đầu tiên của chuỗi cung ứng qua các khâu sản xuất phân phối cho đến tay người tiêu dùng cuối cùng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế. (GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân Quản trị Logistics – NXB Thống kê 2006). 2. Tầm quan trọng của Logistics trên thế giới:

Hệ thống Logistics góp một phần hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế trên cả thế giới thông qua việc lưu thông phân phối hàng hoá, trao đổi giao lưu thương mại giữa các vùng trong nước với nhau. Qua đó đã góp phần vào việc giải quyết những vấn đề nảy sinh từ sự phân công lao động quốc tế, do quá trình toàn cầu hoá tạo ra. Bên cạnh đó hệ thống Logistics còn góp phần vào việc phân bố các ngành sản xuất một cách hợp lý để đảm bảo sự cân đối và tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế trên thế giới bởi mỗi một vùng địa lý có những đặc điểm về địa hình khác nhau, nguồn tài nguyên khoáng sản khác nhau và có phương thức lao động, tập quán khác nhau. Hoạt động Logistics không những làm cho quá trình lưu thông, phân phối được thông suốt, chuẩn xác và an toàn, mà còn giảm được chi phí vận tải. Nhờ đó hàng hoá được đưa đến thị trường một cách nhanh chóng kịp thời. Phần 2: CHỈ SỐ LPI:

1. Tổng quan về LPI:
Logistics quan trọng đối sự phát triển của nền kinh tế toàn thế giới, và để biết năng lực Logistics của mỗi quốc gia trên thế giới người ta sử dụng chỉ tiêu LPI tức là Logistics performance index. Đây là chỉ số do ngân hàng World Bank đưa ra dùng để xếp hạng và công bố tại tại Washington, Hoa Kỳ. Vào năm 2007, lần đầu tiên Ngân hàng thế giới (The World Bank) công bố báo cáo về chỉ số LPI của các quốc gia trên thế giới. Báo cáo mang tên “Kết nối để cạnh tranh: ngành logistics trong nền kinh tế toàn cầu” (Connecting to compete: trade logistics in the global economy) được thực hiện bằng cách khảo sát ý kiến của những người trực tiếp tham gia vào hoạt động logistics tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới theo chu kỳ 2 năm/lần. 1.1 Đối tượng nghiên cứu của chỉ tiêu LPI:

Logistics Performance Index (LPI) được xây dựng dựa trên thông tin từ một bảng câu hỏi được tạo bởi hơn 800 chuyên gia logistics trên toàn cầu, các nhà điều hành hoặc các đại lý cung cấp dịch vụ hậu cần lớn nhất thế giới . Mỗi bảng yêu cầu mức độ hoạt động trong bảy khu vực hậu cần cho tám quốc gia mà họ tiến hành kinh doanh.  Đối tượng nghiên cứu của chỉ tiêu LPI là những công dân ở tám quốc gia được chọn ra dựa trên cuộc khảo sát dòng chảy thương mại, mức thu nhập, vị trí địa lý của quốc gia người trả lời (ven biển, đất liền), và tất cả đều là lựa chọn ngẫu nhiên . Các quốc gia được lựa chọn được trình bày trong ma trận dưới đây.

| Những nước được đánh giá có thu nhập thấp| Những nước được đánh gia có thu nhập trung bình| Những nước được đánh giá có thu nhập cao| Những nước ven biển| 5 quốc gia đối tác xuất khẩu quan trọng nhất+3 quốc gia đối tác quan trọng nhất| 3 quốc gia đối tác xuất khẩu quan trọng nhất+1quốc gia đối tác nhập khẩu quan trọng nhất+4 quốc gia ngẫu nhiên, mỗi quốc gia đến từ mỗi nhóm dưới đây: AfricaEast Asia and Central AsiaLatin AmericaOECD and Europeless Central Asia| Hai nước ngẫu nhiên trong một  danh sách 5 quốc gia đối tác xuất khẩu quan trọng nhất và 5 đối tác quốc gia   nhập khẩu quan trọng nhất


Sáu quốc gia ngẫu nhiên, một trong 
từ mỗi nhóm quốc gia: a. Africab. East Asia andCentral Asiac. Latin Americad. OECD and EuropeRespondents from less Central Asia| Những nước nằm hoàn toàn trong đất liền| 4 quốc gia đối tác xuất khẩu quan trọng nhất+2 quốc gia đối tác nhập khẩu quan trọng nhất+2 quốc gia có cầu đất liền(Two land bridge countries)| 3 quốc gia đối tác xuất khẩu quan trọng nhất+1quốc gia đối tác nhập khẩu quan trọng nhất+2 quốc gia có cầu đất liền(Two land bridge countries)+2 quốc gia ngẫu nhiên,mỗi quốc gia chọn từ mỗi nhóm:a. Africa and East Asiaand...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Logistic
  • Logistics Essay
  • Essay on Impediments to Logistics Performance
  • Benchmarking Green Logistics Performance with a Composite Index Essay
  • what is logistics Essay
  • logistic network Essay
  • Index Essay
  • Logistics Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free