Hanh Vi to Chuc

Pages: 24 (10079 words) Published: December 7, 2010
Mục lục

Nhận xét của giáo viên2

Lời mở đầu3

I. Khái quát về văn hóa tổ chức4

1. Bản chất văn hóa tổ chức4

2. Khái niệm văn hóa tổ chức4

3. Đặc trưng cơ bản của văn hóa tổ chức7

4. Các mô hình văn hóa tổ chức8

5. Sự đồng nhất của văn hóa tổ chức9

II. Tầm quan trọng của văn hóa tổ chức trong doanh nghiệp10

1. Vai trò của văn hóa tổ chức10

2. Sự tác động của văn hóa tổ chức11

a. Văn hoá tổ chức với những khía cạnh tích cực11

b. Văn hoá tổ chức như một rào cản thay đổi và đa dạng12

3. Văn hóa tổ chức trong doanh nghiệp12

4. Văn hóa tổ chức với chiến luợc phát triển14

a. Văn hoá sáng tạo 14

b. Văn hoá thích nghi với nhu cầu thay đổi14

c. Văn hoá lãnh đạo 15

III. Sự truyền bá văn hóa tổ chức trong doanh nghiệp15

1. Tuyển dụng16

2. Xã hội hóa17

3. Hòa nhập, đào thải17

Kết luận18

Tài liệu tham khảo19

Nhận xét của giáo viên

Lời mở đầu

Nền văn hoá tổ chức đuợc hiểu đơn giản là cách thức tổ chức làm việc, là tác động của cơ cấu, bộ máy tổ chức đến chiến lược kinh doanh, và cuối cùng, đó là cách mà một công ty thực hiện để thu hút cũng như giữ chân các khách hàng và đội ngũ nhân viên tài năng của mình. Nói đến văn hoá tổ chức là nói đến hình thức tín ngưỡng, giá trị và thói quen được phát triển trong suốt quá trình lịch sử của tổ chức. Những điều này được thể hiện trong cách điều hành và hành vi ứng xử cửa các thành viên. Có thể ví văn hóa tổ chức như cái trục mà mọi hoạt động của tổ chức xoay quanh. Nó thấm nhuần và lan tỏa trong ý nghĩ, hành động và cảm giác của từng thành viên. Về cơ bản, nền văn hoá sẽ cung cấp một bộ khung có tác dụng như bộ xương sống của cơ thể, giúp thực hiện và tối ưu hoá các chiến lược kinh doanh của công ty.

Môi trường kinh doanh đầy biến động cùng với tình hình phát triển nhảy vọt của thị trường đòi hỏi các công ty phải nắm bắt được nhu cầu để thay đổi, thích nghi và tận dụng các cơ hội có thể để vươn tới những chân trời phía trước. Bằng cách thiết lập và nuôi dưỡng một nền văn hoá trong sáng, phù hợp với tổ chức, doanh nghiệp mới có thể thực hiện các mục tiêu chiến lược, gia tăng lợi nhuận, đồng thời biến công ty trở thành một ngôi nhà thứ hai mà mọi nhân viên đều là thành viên trong một gia đình lớn.  Họ thực sự muốn làm việc, muốn cống hiến và gắn bó một cách trung thành để xây dựng ngôi nhà đó ngày càng lớn mạnh. Xây dựng và phát triển văn hoá tổ chức có tác dụng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, ảnh hưởng không nhỏ đến thành công của doanh nghiệp.

VĂN HÓA TỔ CHỨC

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP

Thuật ngữ “văn hóa tổ chức” (organisational culture) xuất hiện lần đầu tiên trên báo chí Mỹ vào khoảng thập niên 1960. Thuật ngữ tương đương “văn hóa công ty” (corporate culture) xuất hiện muộn hơn, khoảng thập niên 1970, và trở nên hết sức phổ biến sau khi tác phẩm Văn hóa công ty của Terrence Deal và Atlan Kennedy được xuất bản tại Mỹ năm 1982. Hai chuyên gia của Trường cao học Kinh doanh Harvard là Thomas Peters và Robert Waterman cũng sử dụng thuật ngữ này trong cuốn sách nổi tiếng Đi tìm sự ưu việt (In search of excellence) xuất bản cùng năm.

I. Khái quát về văn hóa tổ chức

1. Bản chất văn hóa tổ chức

“ Tổ chức tự nó có một chất luợng không thể quan sát được – một phong cách, một tính cách, một cách thức nhất định nào đó trong việc giải quyết vấn đề - điều này có thể mãnh liệt và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những mệnh lệnh của bất kì cá nhân nào hay bất kì một tổ chức có hệ thống nào. Để hiểu kinh hồn của một tổ chức đòi hỏi chúng ta phải đi sâu, vuợt qua các sơ đồ tổ chức, các tài liệu và luật lệ của tổ chức, các máy móc thiết bị để tới một thế giới ngầm của văn hóa tổ chức” Killman, R. H.

“ Một dạng của những...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Experiment VI Essay
  • Indentured Servants Vis-a-Vis Slaves Research Paper
  • North Korea vis-a-vis USA Essay
  • National budget vis-a-vis local budget Essay
  • Henry VI and the nobility Essay
  • Essay on The Reign of Edward Vi
  • Essay about Competency Statement Vi
  • Uv-Vis Procedure Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free