Bai Bao Nam 2010

Pages: 5 (1869 words) Published: April 15, 2011
SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC HIỆN ĐẠI HOÁ MẠNG LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG ƯU THẾ CƠ BẢN CỦA TRẠM THAM CHIẾU QUAN TRẮC LIÊN TỤC CORS BÙI THỊ HỒNG THẮM, Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Tóm tắt: Bài báo nói lên sự cần thiết của việc hiện đại hoá lưới khống chế trắc địa cơ sở ở Việt Nam và những ưu thế chủ yếu khi sử dụng giải pháp công nghệ hệ thống các trạm CORS (Continuously Operating Reference Station).

1. Sự cần thiết của việc hiện đại hoá mạng lưới khống chế trắc địa ở Việt Nam

Lưới khống chế trắc địa cơ sở thiên văn-trắc địa-vệ tinh của Việt Nam bao gồm hệ thống các điểm trắc địa được đánh dấu bằng các mốc chôn trên mặt đất, vị trí các mốc này được xác định thống nhất trong hệ tọa độ VN-2000. Mạng lưới khống ché trắc địa cơ sở chia thành các cấp hạng, được đo đạc bằng nhiều loại công nghệ khác nhau xây dựng qua nhiều giai đoạn theo nguyên tắc từ tổng thể đến cục bộ, từ độ chính xác cao đến độ chính xác thấp.

Lưới cơ sở tọa độ Quốc gia của Việt Nam hiện nay là lưới tọa độ không gian 3 chiều dựa trên cơ sở lưới GPS cấp “0”. Mạng lưới đã được đưa về hệ quy chiếu quốc gia là Ellipxoid quy chiếu WGS-84 được định vị phù hợp ở Việt Nam. Lưới GPS cấp “0” đã được nối với lưới trắc địa IGS quốc tế (được đưa về hệ quy chiếu quốc tế WGS-84). Như vậy hệ tọa độ Nhà nước VN-2000 đã đáp ứng được các yêu cầu mang tính lịch sử trong giai đoạn này đó là thống nhất việc sử dụng hệ tọa độ, hệ độ cao trong cả nước đóng vai trò to lớn phục vụ các lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh-quốc phòng và các nhu cầu dân sự về thông tin trắc địa và bản đồ.

Ngay sau khi thống nhất được Hệ quy chiếu quốc tế (dạng tĩnh) WGS-84 vào năm 1984, cộng đồng trắc địa quốc tế đã bước ngay vào nghiên cứu và xác định hệ quy chiếu động của trái đất. Đó là một hệ quy chiếu tọa độ có các tham số biến đổi theo thời gian, có tên gọi là hệ ITRF (International Terrestrial Reference Frame). Trên thực tế hiện nay, mỗi năm hệ này có giá trị tham số và giá trị đạo hàm của tham số theo thời gian khác nhau phụ thuộc vào trạng thái trung bình của các hoạt động của trái đất trong năm đó (được phát hiện thông qua hệ thống đo đạc tọa độ và thời gian của hệ thống lưới tọa độ đã xác định). Tất nhiên, các lưới tọa độ trắc địa độ chính xác cao cũng được xác định tọa độ theo quan điểm động, tọa độ và đạo hàm của tọa độ theo thời gian cũng có những giá trị khác nhau trong từng thời kỳ xác định.

Như vậy, Hệ quy chiếu tọa độ quốc gia VN-2000 của nước ta đã được xác theo quan điểm tĩnh, đang chậm pha so với các quan điểm động về hệ quy chiếu và lưới trắc địa trên thế giới hiện nay. Hệ quy chiếu VN-2000 và các lưới tọa độ quốc gia độ chính xác cao mới chỉ đáp ứng được các yêu cầu truyền thống về tọa độ, không đáp ứng được nhu cầu quan trắc dịch chuyển vỏ trái đất, phát hiện các tai biến địa chất, kết nối vào hệ thống tọa độ quốc tế. Vấn đề sẽ được giải quyết triệt để nếu xây dựng lưới tọa độ theo quan điểm động như lưới quốc tế hiện nay.

Trước đây, việc xác định tọa độ của một điểm trên mặt đất là khá vất vả và tốn kém nên người ta thường phải chôn mốc tại điểm đó để sử dụng lâu dài. Từ khi công nghệ định vị vệ tinh phát triển, bài toán xác định vị trí điểm trên mặt đất đã có lời giải thỏa đáng. Hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS (Global Navigation Satellite System) đã nhanh chóng thay thế các thiết bị đo đạc lưới tọa độ, mở rộng tầm hoạt động tới hàng nghìn kilômét với độ chính xác milimét và tạo thêm khả năng định vị những đối tượng động. Vì vậy cho đến nay, việc xác định tọa độ bất kỳ của điểm nào trên mặt đất là rất dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện. Việc tổ chức các lưới trắc địa với nhiều cấp hạng, được chôn mốc kiên cố dầy đặc trên thực địa không còn phù hợp. Nói cách khác, tư duy về cách thức tổ chức lưới trắc địa đến nay đã có những thay đổi rất căn bản.

Việc xây dựng các lưới tọa độ với các mốc kiên cố chôn tĩnh trên mặt đất quá dày đặc không còn cần thiết như trước đây. Thêm...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • PHI 2010 Essay
  • FIN 2010 Essay
  • NAM 2.0 Essay
  • Gazelle in 2010 Research Paper
  • Acct 2010 Essay
  • Essay about Apple 2010
  • Incoterms 2010 Essay
  • hong bao history Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free