Factor Influence Consumer Behaviour

Topics: Decision making, Decision theory, Decision making software Pages: 22 (4971 words) Published: October 4, 2011
Factorsinfluencingconsumerbehaviour
Faktory ovlivňující chování spotřebitele
J. Stávková, L. Stejskal, Z. Toufarová Faculty of Business and Economics, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic Abstract:The main aim of the article is to understand the influence of factors biasing purchase decisions connected with measurement of consumers’ involvement. consumption expenditures are purposefully subdivided according to the classification made by the Statistical office of the European communities. The performed survey showed that the most important factors biasing purchases of all commodity groups are products’ characteristics and the perceived quality. Together with these goes the factor price, nevertheless for example for the commodity group health price did not appear in the scale of the perceived importance at all. Factor necessity of need proved to be significant for decision making about the purchase of all commodities with the exception of alcoholic drinks and tobacco and recreation. Former experience compared to that is not crucial for clothing and footwear and housing equipment and contents. For alcoholic drinks and tobacco, there has notably approved also the factor brand. These analyses enable disclosure of rules of consumer decision making and thereby definition which factors for individual commodities should be targeted by the help of the marketing doyens or where the gradual changes should be achieved. Keywords: consumer behaviour, purchase decision making, commodity groups, interference factors Abstrakt:Článek se zabývá spotřebitelským chováním z pohledu subjektu provádějícího jednotlivá nákupní rozhodnutí, tedy spotřebitele, případně jeho domácnosti. Spotřební výdaje jsou účelově členěny podle klasifikace vytvořené statistickým úřadem Evropské unie pro zajištění transparentnosti mezinárodních srovnání. navazuje vymezení faktorů ovlivňujících spotřebitelská nákupní rozhodnutí u jednotlivých komoditních skupin. hlavním cílem příspěvku je sledování vlivu těchto faktorů podle míry angažovanosti spotřebitele. z šetření vyplynulo, že nejdůležitějšími faktory pro všechny skupiny komodit jsou vlastnosti a kvalita produktu. Společně s tím je významným faktorem cena, ale například pro skupinu komodit zdraví, léky a vitaminy se cena ve stupnici vnímané důležitosti vůbec neobjevila. Faktor nezbytnosti potřeby se projevil jako relevantní pro rozhodování u všech komodit s výjimkou alkoholických nápojů a tabáku, rekreace a kultury. Dřívější zkušenost oproti tomu není rozhodující u odívání, obuvi i bytového vybavení a zařízení. U jedné komodity – alkoholické nápoje a tabák – se jako významná projevila i značka. Analýza umožnila odhalit pravidla rozhodování a tím definovat, které faktory pro jednotlivé komodity pomocí marketingových manažerů posilovat nebo jak postupným působením dosáhnout změny. Klíčováslova: spotřební chování, nákupní rozhodnutí, skupiny komodit, ovlivňující faktory

consumer behaviour research enables better understanding and forecasting not only of the subject of purchases but also of purchasing motives and purchasing frequency (Schiffman, Kanuk 2004). one of the present fundamental presumptions for the consumer behaviour research is the fact, that people often buy products not because of their main function but for their subjectively perceived value. it does not mean

that products’ basic function is not important, but that the today’s role of product exceeds its service limits (Salomon 2004). Even more often consumers do not rate products according to their cores (it means the main the main utility provided) but above all according to so-called real product (it means the particular products’ qualities) and the extended product, which represents the set of intangible factors bringing the

Supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the czech republic (grant no. MSM 6215648904).

276

Agric. Econ. – czEch, 54, 2008 (6): 276–284

demanded...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • consumer behaviour Research Paper
  • consumer behaviour Essay
  • Key Factors of Consumer Behaviour Essay
  • Motivation of consumer behaviour Essay
  • Factors that influence consumer buying behavior Essay
  • Consumer Behaviour Essay
  • Essay on Consumer Behaviour
  • factors affecting consumer behaviour Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free