Writing the Critical Response

Pages: 9 (3570 words) Published: July 31, 2012
WRITING THE CRITICAL RESPONSE
A critique is an analysis of and a commentary on another piece of writing. It generally focuses on technique as well as on content. A critical response essay (or interpretive essay or review) has two missions: to summarize a source’s main idea and to respond to the source’s main ideas with reactions based on your synthesis.

Organization
Introduction: attention-getting with a thesis statement
Body: clear critical reasoning and adequate examples
Summary
Analysis: Evaluate the evidence: sufficient (enough evidence, examples), representative (large enough pool/sample), relevant (accurate correlations), accurate, claims fairly qualified Response: base reaction on your own experience, prior knowledge, and opinions Conclusion: summary of the whole critical essay

Note:
Within the body, you may choose from three basic patterns of organization: - Write all the summary paragraphs first, followed by the analysis portion - Alternate between summary and analysis paragraphs so that each paragraph of summary is followed by a critique of the summarized information - Combine a summary and critique of each idea within each paragraph of the body.

Summarizing
The first step to writing is to read actively and thoughtfully, seeking answers to the following questions as you go: What are the main points, ideas, or arguments of the work (book, article, play, essay, etc.)? What evidence/support does the author give?

Analyzing (interpretation and evaluation)
On what points do you agree with the author? On what points do you disagree? What is lacking or flawed in the argument? Is any of the evidence weak or insufficient? In what way? Conversely, is the evidence/support particularly effective or strong? Can I supply further explanation to clarify or support any of the main points, ideas, arguments? Research peer-reviewed journals for other critiques of the same topic, as well as any direct responses to your author. Be sure to document your sources thoroughly.

Responding
Present your own viewpoint about the topic
Base reaction on your own experience, prior knowledge, and opinions, Find other authors’ opinion from the reading course book or extra materials.

Phê phán là một phân tích và bình luận một trên một đoạn viết. Nó thường tập trung vào kỹ thuật cũng như nội dung. Một bài luận phản ứng quan trọng (hoặc diễn giải bài luận hay đánh giá) có hai nhiệm vụ: để tóm tắt ý tưởng chính của nguồn và để đáp ứng với những ý tưởng chính của mã nguồn với các phản ứng dựa trên tổng hợp của bạn.

Tổ chức
Giới thiệu: sự chú ý-nhận được với một tuyên bố luận án Than bai: rõ ràng lý do quan trọng và các ví dụ đầy đủ Tóm tắt
Phân tích: Đánh giá các bằng chứng: đầy đủ (đủ bằng chứng, ví dụ), đại diện (hồ bơi đủ lớn / mẫu), có liên quan (chính xác tương quan), chính xác, các yêu cầu tương đối có trình độ Ðáp: cơ sở phản ứng trên kinh nghiệm của riêng bạn, trước khi kiến thức, và ý kiến Kết luận: tóm tắt các bài tiểu luận quan trọng cả

Lưu ý:
Trong than bai, bạn có thể chọn từ ba mô hình cơ bản của tổ chức: - Viết tất cả các đoạn tóm tắt đầu tiên, tiếp theo là phần phân tích - Luân phiên giữa các đoạn tóm tắt và phân tích sao cho mỗi đoạn tóm tắt được theo sau bởi một sự phê phán của các thông tin tóm tắt - Kết hợp một bản tóm tắt và phê bình của mỗi ý tưởng trong mỗi đoạn.

Tổng kết
Bước đầu tiên để viết là để đọc tích cực và chu đáo, tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi sau khi bạn đi: Những điểm chính, ý kiến, hoặc lập luận của công trình (sách, bài báo, chơi, bài luận, vv) là gì? Hỗ trợ bằng chứng gì / không cho tác giả?

Phân tích (giải thích và đánh giá)
Trên các điểm điều gì làm bạn đồng ý với tác giả? Trên những gì điểm làm bạn không đồng ý? Điều gì là thiếu hoặc thiếu sót trong đối số? Có bất kỳ bằng chứng yếu kém hoặc chưa đầy đủ? Trong cách nào? Ngược lại, là bằng chứng / hỗ trợ đặc biệt hiệu quả hay mạnh mẽ? Tôi có thể cung cấp giải thích thêm để làm rõ hoặc hỗ trợ...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Intro to Critical Writing Essay
  • Extended Critical Response Final Draft Essay
  • Critical response Essay
  • Writing a Critical Response Essay
  • Essay on Critical Response
  • Critical Response Essay
  • Critical Response on "Society" Essay
  • Critical response on Esperanto language Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free