Halaqah

Topics: Corporate governance, Governance, Board of directors Pages: 2 (624 words) Published: October 26, 2014
Setelah berakhirnya zaman para sahabat, puak-puak islam telah berpecah kepada beberapa puak dan fahaman. Maka wujudnya 90 ijtihad yang mempunyai ilmu yang kuat tentang feqah tetapi telah dikecilkan sehingga 4. Maka berkembang disisi umat satu prinsip dan harakah keilmuan yang dinamakan “talaggi bil qabul”. Ketika itu suasana ilmu wujud diserata tempat. Talaqi bil Kabul maknanya mereka yang menyibukkan diri dan pakar-pakar dan specialis dalam ilmu hadis di timur dan barat yang dmana keilmuan mereka dalam bidang hadis tidak kurang dari Bukhari dan Muslim iaitu pandangan kitab-kitab yang tersusun dan boleh diguna pakai. Maka jadilah kitab ini diterima pakai oleh ummat dan dipanggil “mutalaqqa bil qabul”. Talaqqi bil qabul tidak hanya kepada hadis nabi shaja bahkan masalah iktiqad, fiqh, hukum hakam, cabangnya. Setelah mengamati setiap cabang dan juga asal usul mazhab 4 dari 90 mazhab telah diguna pakai serta bagaimana cara mereka mengeluarkan hukum dari dalil-dalil. Kemudian muncul pada kurun kedua Imam besar Abu Hasan al-Asyaari. Beliau bersungguh mengeluarkan dalil akal dan syarie dan memepertahankan ajaran Nabi Muhammad dan berdebat kepada sesiapa yang menginkarinya. Muktazulah dan Sima hilang kerana tiada talaqi bilqabul serta khawarij. Situasi talaqi bilqabul adalah wajib. Kemudian ditubuhkan manhaj azhar yang terdapat lebih 90 bidang ilmu. Azhar telah menjadi manhaj akademik seluruh umat menerimanya “talaqqah bilqabul”, maka jadilah azhar syarif sebahagian syiar kepada umat pada ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan sebagaimana mazahab empat menjadi syiar kepada umat. Kemudian penceramah menyatakan ilmu terbentuk daripada gabungan 3perkara. Pertama: Masadir dan dalil-dalil, kedua: manhaj yang muktamad. Ketiga: Malakah

CASE 5: FLAT CARGO BERHAD
Using the Fraud Triangle Model, which has the three elements of pressure, opportunity and rationalization, analyze the situation in FCB.

The first element in the Fraud Triangle Model is pressure where...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free