De Taken En Verantwoordelijkheden Van de Kascontrolecommissie

Pages: 19 (5801 words) Published: April 17, 2011
DE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE

2 maart 2010

Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de kascontrolecommissie zodanig goed vastgelegd, zodat de doelstellingen voldoende worden gewaarborgd? Door: Marjolein Hoevenaars (1733923)

De taken en verantwoordelijkheden van de kascontrolecommissie

De taken en verantwoordelijkheden van de kascontrolecommissie Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de kascontrolecommissie zodanig goed vastgelegd, zodat de doelstellingen voldoende worden gewaarborgd?

Inhoudsopgave
Samenvatting........................................................................................................................................ 3 Inleiding ................................................................................................................................................. 4 Hoofdstuk 1: Wat is plaats van de kascontrolecommissie binnen de vereniging? .................. 5 Hoofdstuk 2: Wat zijn de doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden van de kascontrolecommissie?......................................................................................................................... 7 De doelstellingen .............................................................................................................................. 7 De taken ............................................................................................................................................. 7 De verantwoordelijkheden .............................................................................................................. 8 Hoofdstuk 3: Welke voorschriften over de kascontrolecommissie staan er in de statuten en de huishoudelijke reglementen van sportverenigingen?..................................................................... 9 Conclusies uit eigen onderzoek ................................................................................................... 13 Hoofdstuk 4: Welke aanbevelingen/ zijn er reeds bekend voor de uitvoering van de taken van de kascontrolecommissie?...................................................................................................................... 14 Conclusie............................................................................................................................................. 15 Aanbevelingen .................................................................................................................................. 16 Bronvermelding ................................................................................................................................. 17

Pagina 2

De taken en verantwoordelijkheden van de kascontrolecommissie

Samenvatting
Het financiële jaarverslag, en daarmee het financiële beleid van een vereniging wordt gecontroleerd door de kascontrolecommissie. De goedkeuring die de kascontrolecommissie naar aanleiding van de controle geeft en aan de algemene ledenvergadering voorlegt, is van groot belang, omdat de leden ervan uitgaan dat de controle goed is uitgevoerd. Het is dus van groot belang dat de taken en verantwoordelijkheden goed zijn vastgelegd, zodat de doelstellingen worden gewaarborgd. In hoofdstuk 1 wordt de plaats van de kascontrolecommissie binnen de vereniging behandeld. Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de algemene ledenvergadering. Deze benoemt het bestuur, waar de penningmeester deel van uitmaakt. De algemene ledenvergadering benoemt ook de commissies, waaronder de kascontrolecommissie. De leden van de kascontrolecommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De kascontrolecommissie is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering en niet aan het bestuur. Het bestuur is verplicht om de kascontrolecommissie te voorzien van de door hen gevraagde informatie. Hoofdstuk 2 brengt de taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen van de kascontrolecommissie aan bod. De hoofddoelstelling van de...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Concepto de estrategia
  • Prise En Main De Dropbox Essay
  • Van de Graaff Generator Essay
  • Van de graff generator Essay
  • Problema de en excel Essay
  • Modelos de Toma de Decisiones Essay
  • Definiciones de Metodología de Investigación Essay
  • De-Marketing Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free