Businessplan

Pages: 55 (11771 words) Published: February 4, 2010
I n h o u d

HoofdstukBladzijde

1.Samenvatting3

2.De organisatie NewsNow! 4

2.1De missie

2.2De visie

3. De organisatie en haar belanghebbenden 8

4. Structuur van de organisatie 12

4.1Taken en functies

4.2Verticale en horizontale taakverdeling

4.3Spanwijdte en spandiepte

4.4Organisatiestelsels en relaties

5. Leiding en management 15

5.1 Leiderschap

5.2 Managementmethoden

6. Planning, proces en budget17
6.1 Het strategievormingsproces, de planning en het budget

7. Logistiek23

7.1 Materials management

7.2 Physical distribution management
7.3 Distributie van elektronische nieuwsberichten

8. Groeifase26

8.1 Veranderingsproces

9. SWOT NewsNow!29

10. Concurrentie analyse32

11. Marketingstrategie36
11.1 Segmentatie, Doelmarktbepaling en Positionering (SDP) 11.2 CRM - Klant en Relatie management
11.3 Lifecycle een productontwikkelingsstrategie

12. Distributie en promotie42

13. Documentatie / literatuur44

1. Samenvatting

Voor u ligt ons tentamenpaper “Marketingrapport NewsNow!” in het kader van het tentamen voor het HBO – ICT vak Marketing Management. Door de auteurs is gekozen om voor een (nog) niet bestaand bedrijf, genaamd NewsNow!, een business plan te schrijven.

NewsNow! is een profit organisatie met 59 medewerkers die elektronische nieuwsdiensten levert in de vorm van abonnementen zowel aan de zakelijke- als de particulierenmarkt. NewsNow! heeft een intensieve samenwerking met de internationale redactionele instanties. Door deze goede samenwerking is NewsNow! in staat om altijd het laatste nieuws op een snelle en betrouwbare manier te leveren.

De missie van NewsNow!:

De medewerkers van NewsNow! leveren elektronische nieuwsdiensten op maat tegen een nationale dekking voor de particuliere en zakelijke markt tegen marktconforme tarieven..

De visie van NewsNow!:

NewsNow! wil de grootste en de betrouwbaarste digitale nieuws provider blijven van Nederland en tevens marktleider van geheel Europa worden. Dit betekent o.a. een verdubbeling van het aantal nieuwsabonnementen over een periode van twee jaar.

Strategieën:
- marktontwikkeling
- marktconformiteit
- marktpenetratie

Financiële informatie:

De netto winst voor belasting bedraagt 3 miljoen. Dit is 15% van de omzet. De omzet wordt hoofdzakelijk door de particulieren markt gegenereerd, gevolgd door de zakelijke markt. Van de nieuwste dienst “breaking news” wordt veel verwacht. Een groot deel van de omzet wordt voor promotiedoeleinden aangewend. NewsNow! heeft maar beperkte behoefte om financiële reserves aan te leggen. Het gaat er om maximaal te proberen het product te laten slagen. De bedoeling is dat NewsNow! op het hoogtepunt door VNU wordt gekocht. Het moment wordt bepaald door een reeks positieve signalen, zoals: product slaat aan, stroom abonnementen komt goed op gang, positieve recensies. Lukt het niet dan wordt NewsNow! niet door VNU overgenomen. Dan wordt het een sterfhuisconstructie, een management buy-out dan wel wordt NewsNow! in de etalage gezet.

2.De organisatie NewsNow!

NewsNow! is een profit organisatie die elektronische nieuws diensten levert in de vorm van abonnementen zowel aan de zakelijke- als de particulierenmarkt. NewsNow! heeft een intensieve samenwerking met de internationale redactionele instanties, via de decentrale vestigingen in Nederland. Door deze goede samenwerking is NewsNow! in staat om altijd het laatste nieuws op een snelle en betrouwbare manier in te kopen, te verzamelen (bundelen) en te leveren. NewsNow! is niet alleen een dienstverlenend bedrijf maar ook een innovatief bedrijf. Het is zijn tijd ver vooruit. Al het wereldnieuws wordt online en direct aangeboden op een door NewsNow! ontwikkeld elektronische krant (tablet) op A4 formaat. NewsNow! levert dit nieuws...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • businessplan Essay
  • Businessplan Essay
  • Businessplan Essay
  • Instax Businessplan Essay
  • Essay about Developing Thermal Power Oplant Businessplan
  • Theme Restaurant Businessplan Essay
  • Cold Stone Creamery Start Up Businessplan Essay
  • feasibility for ice cream Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free