Wala Lang

Topics: God, Lord Pages: 6 (783 words) Published: December 11, 2012
Entrance:

Sing a New Song

(REFRAIN :)
SING A NEW SONG UNTO THE LORD
LET THE SONG BE SUNG FROM MOUNTAIN HIGH
SING A NEW SONG UNTO THE LORD
SINGING ALLELUIA
YAHWEH'S PEOPLE DANCE FOR JOY
O COME BEFORE THE LORD
AND PLAY FOR HIM ON GLAD TAMBORINES
AND LET YOUR TRUMPET SOUND
(REPEAT REFRAIN)

RISE, O CHILDREN, FROM YOUR SLEEP
YOUR SAVIOUR NOW HAS COME
HE HAS TURNED YOUR SORROW TO JOY
AND FILLED YOUR SOUL WITH SONG

(REPEAT REFRAIN)

GLAD MY SOUL FOR I HAVE SEEN
THE GLORY OF THE LORD
THE TRUMPET SOUNDS THE DEAD SHALL BE RAISED
I KNOW MY SAVIOR LIVES

(REPEAT REFRAIN)

Sing to the mountains

Sing to the mountains, sing to the sea.
Raise your voices, lift your hearts.
This is the day the Lord has made.
Let all the earth rejoice. I will give thanks to you, my Lord. You have answered my plea.
You have saved my soul from death.
You are my strength and song. (Refrain)
Holy, holy,
holy Lord.
Heaven and earth are full of your glory. (Refrain)
This is the day that the Lord has made.
Let us be glad and rejoice.
He has turned all death to life.
Sing of the glory of God. (Refrain)

Enter Rejoice

ENTER, REJOICE AND COME IN
OPEN YOUR HEARTS TO THE LORD
TODAY WILL BE A JOYFUL DAY
ENTER, REJOICE AND COME IN

GATHER US ALL IN YOUR LOVE (2X)
THAT WE MAY ALL ONE BODY BE
GATHER US ALL IN YOUR LOVE

GLORY TO GOD, GLORY (2X)
LET US RESOUND WITH JOYFUL SONG
GLORY TO GOD, GLORY

SING ALLELUIA (2X)
TODAY WILL BE A JOYFUL DAY
SING ALLELUIA

Glory and Praise
Glory and praise to our God
who alone gives light to our days
many are the blessings He bears
to those who trust in His ways
We the daughters and sons of Him
who built the valleys and plains
Praise the wonders our God has done
in every heart that sings
In His wisdom He strengthens us
like gold that’s tested in fire
though the power of sin prevails
Our God is there to save
Every moment of every day
Our God is waiting to save
Always ready to seek the lost
to answer those who pray

Magsiawit sa panginoon
Koro:
Magsiawit kayo sa Panginoon
Alleluya Magsiawit kayo sa Panginoon
                                                   Purihin, Purihin ang kanyang pangalan
Ipahayag, Ipahayag ang dulot niyang kaligtasan

Dakila ang poon dapat na purihin
Siyang nagbigay, siyang Nagbibigay ng langit sa ating lahat

Kayong mga angkan maghandog sa poon
Luwalhati at papuri ialay sa Panginoon

Ito ang Araw

Koro: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon; 
Tayo'y magsaya at magalak! 
(ulitin koro muli) 

Magpasalamat kayo sa Panginoon, 
Butihin S'ya, Kanyang gawa'y walang hanggan. 
Sabihin ng sambayanan ng Isarael, 
"Walang hanggan, Kanyang awa!" (Koro) 

Kanang kamay ng Diyos sa 'ki'y humango. 
Ang bisig N'ya sa 'kin ang tagapagtanggol. 
Ako'y hindi mapapahamak kailanman. 
Ipahahayag ko l'walhati N'ya (Koro) 

Ang aking Panginoon, moog at buhay. 
S'ya ang batong tinangihan ng tagapagtayo. 
Kahanga-hanga sa aming mga mata, 
Gawain N'ya; Purihin S'ya! (Koro) 

Koro: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon; 
Tayo'y magsaya at magalak! 
Koda: Ito ang araw na ginawa ng Panginoon; 
Tayo'y magsaya at magalak!

Awit ng Paglaya

Koro:
  Dinggin himig ng bayang malaya,
Awit ng papuri’t pasasalamat
Ang Panginoon ng ating paglaya
Muling nagpatunay ng pag-ibig Niya.
 
Nakita ng Panginoon
Hirap ng Kanyang bayan
 Mga kaaway Kanyang nilupig
Kanyang iniligtas itong ating bayan. (koro)
 
Halina at mag silapit sa awit. Ang Panginoon Diyos ng pag-ibig, magalak sa knya tayoy’y umawit Buksan ang aming puso

Buksan ang aming puso
Turuan mong mag-alab
Sa bawat  pagkukuro
Lahat ay magkayakap

KORO:
Buksan ang aming isip
Sikatan ng liwanag
Nang kusang matangkilik
Tungkulin mabanaag

Buksan ang aming palad
Sarili’y maialay
Tulungan mong ihanap
Kami ng bagong malay 

Purihin ang Panginoon

Koro: Purihin ang Panginoon
Umawit ng kagalakan
At tugtugin ang gitara
At ang kaaya-ayang lira...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • wala lang Essay
  • wala lang Essay
  • Wala Lang Essay
  • Wala Lang Essay
  • Essay on Wala Lang
  • Wala Lang Essay
  • Wala Lang Essay
  • Wala langs Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free