Strategic Marketing Plan for a Hotel

Topics: Marketing, Hotel, Marketing plan Pages: 49 (16222 words) Published: January 17, 2013
Maarit Karppinen

STRATEGIC MARKETING PLAN FOR A HOTEL

Hotel and Restaurant Business 2011

2

VAASA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Programme of Hospitality Management

ABSTRACT
Author Title Year Language Pages Name of Supervisor Maarit Karppinen Strategic Marketing Plan for a Hotel 2011 English 59 + 2 Appendices Peter Smeds

The aim of this thesis was to form a strategic marketing plan for Hotel X, a small privately owned hotel in Helsinki. The theoretical part of this thesis presents tourism and marketing from the hospitality industry’s point of view; what challenges the accommodation providers face when marketing their products and what kind of plans can be formed in order to keep their marketing actions up to date. In the research a qualitative method was used and the data was collected using semi-structured questionnaire. In-depth interviews were conducted with the hotel owner and staff members. The results of the research formed the strategic marketing plan outlining the action plans on how Hotel X should proceed with its marketing.

Keywords

Marketing, hospitality industry, marketing plan, accommodation services providers, customer satisfaction

3

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Degree Programme of Hospitality Management

TIIVISTELMÄ
Tekijä Opinnäytetyön nimi Vuosi Kieli Sivumäärä Ohjaaja Maarit Karppinen Strategic Marketing Plan For a Hotel 2011 englanti 59 + 2 liitettä Peter Smeds

Opinnnäytetyön tavoitteena oli luoda strateginen markkinointisuunnitelma Hotellille X, joka on pieni yksityisessä omistuksessa oleva Hotelli Helsingissä. Teoriaosassa tarkastellaan matkailua ja markkinointia majoituspalveluiden tuottajien näkökulmasta; mitä haasteita majoituspalveluidentuottajat kohtaavat markkinoidessaan tuotteitaan ja minkälaisia suunnitelmia voidaan luoda markkinointitoimenpiteiden pitämiseksi ajan tasalla. Tutkimusosassa käytettiin kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla käyttäen niin sanottua seimistrukturoitua kyselykaavaketta. Haastateltavina olivat Hotelli X:n omistaja ja työntekijät. Tutkimuksen tulokset muodostavat strategisen markkinointisuunnitelman, jonka lopussa luodaan toimintasuunnitelma sille, miten Hotelli X:n pitäisi jatkaa markkinointitoimenpiteitään.

Avainsanat markkinointi, matkailuala, markkinointisuunnitelma, majoituspalveluidentuottajat, asiakastyytyväisyys

4

Contents

ABSTRACT TIIVISTELMÄ
APPENDICES .................................................................................................................... 5 1. Introduction ..................................................................................................................... 6 1.1 1.2 1.3 1.4 2. Aim of the study .................................................................................................... 6 Structure of the thesis ............................................................................................ 6 Restrictions ............................................................................................................ 7 Hotel X .................................................................................................................. 7

Tourism........................................................................................................................ 9 2.1 2.2 Definition of tourism ............................................................................................. 9 Definition of a tourist ............................................................................................ 9

3.

Accommodation services ........................................................................................... 11 3.1 3.2 3.3 Types of Hotels .................................................................................................... 13 Hotel Products ..................................................................................................... 14...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Hotel Strategic Marketing Plan Essay
  • Hotel Marketing Plan Essay
  • Essay about marketing plan
  • Essay about MARKETING PLAN
  • Marketing Plan Essay
  • Marketing Plan Phase 2 Essay
  • Essay on Prince Hotel Marketing Plan
  • Strategic Marketing Plan Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free