Homeostase

Pages: 6 (1782 words) Published: October 8, 2010
Hvordan påvirker biologiske og psykologiske faktorer normal og avvikende spiseatferd?

Innledning:

Tilegnelsen av næring er et grunnleggende livspremiss for mennesker, så vel som for dyr. Like fullt er spiseatferd hos mennesker variert og tidvis kontraintuitiv, sett i lys av den avgjørende rollen ernæring spiller.

Det vil i denne oppgaven gjøres rede for hvordan biologiske og psykologiske faktorer virker inn på normal og avvikende spiseatferd. Oppgavens første del vil gjøre rede for homeostatiske prosessers innvirkning på spiseatferd. Videre vil det gjøres rede for ikke-homeostatiske faktorers innvirkning på spiseatferd. Avslutningsvis vil det bli drøftet hvordan en kan forstå spiseatferd som manifesteres hos personer med anorexia og fedme.

Normal og avvikende spiseatferd forstås her som henholdsvis hensiktsmessig og uhensiktsmessig atferd sett i lys av ernæringsbehov og helsemessige hensyn.

Hoveddel:

1.Homeostatiske prosessers innvirkning på spiseatferd

1.1Hva er homeostase?

Homeostase er opprettholdelse av fysiologisk og kjemisk balanse i kroppen. Ett eksempel på dette er kroppstemperaturen som vedlikeholdes på ca. 37 C°. Vedlikeholdelse av denne balansen krever en sensormekanisme som oppdager endringer i kroppens indre miljø, et responssystem som kan gjenopprette likevekten, og et kontrollsenter som mottar informasjonen fra sensorene og aktiverer responssystemet. Kontrollsenterets funksjoner fungerer som et termostat. Termostatet er justert på en bestemt temperatur, ett set-point (37 C° i kroppstemperatur eksempelet). Skjer det endringer i denne temperaturen vil sensorene oppdage dette og kontrollsenteret responderer ved å sette i gang prosesser slik at temperaturen igjen kan nå set-point. Kontrollsentrene er som regel å finne i hjernen og opererer gjennom negative feedback, det vil si at de kompenserende responsene opphører når ”problemet er løst”.

1.2Hvilke teorier har forsøkt å forklare spiseatferd ut fra homeostatiske prosesser?

I 1912 foreslo Cannon en mageteori (Gastric theory) hvor han hevder at muskelsammentrekninger i magen produserer følelse av sult. I et forsøk fikk han en elev til å svelge en ballong, for så registrere muskelsammentrekninger og såg at rumling i magen assosieres med sult. Teorien møter motstand da første matbit stopper rumling, men ikke appetitt. I tillegg viser det seg at personer som har måttet operere vekk magesekken likevel har en normal følelse av sult.

Glukoseteorien sier at når blodsukkernivå faller blir en sulten, øker det blir en mett. Det er flere problemer med denne teorien. Nivået av glukose i blodet varierer lite. Et lite fall i glukosenivået i hjernen kan gjøre en person bevisstløs. Et annet problem finner vi hos personer med diabetes. Diabetikere produserer ikke insulin. Insulinens oppgave er å la celler i kroppen oppta glukose som fungerer som energi. Diabetikere har derfor ofte høyt blodsukkernivå, men likevel blir de ofte veldig sultne.

1.3Hvilke andre signalstoffer signaliserer til hjernen hvorvidt organismen har behov for næring eller ikke?

I tillegg til glukose er det sannsynlig at fluktueringer i metabolismen av fettstoffer spiller en viktig rolle i sult og metthetsfølelse. Hormoner som er involvert i lagring eller nedbryting av næringsmidler kan også spille en rolle i å gi hjernen informasjon om kroppens energistatus. Leptin, insulin og glucagon er eksempler på dette.

Det har lenge vært kjent at enkelte gener har en viktig rolle i regulering av kroppsvekt. I 1950 oppstod en genmutasjon spontant hos mus som gjorde at de ble ekstremt overvektige. Dyrene hadde to kopier av ob (obese-overvektig) genet. Ob/ob musene såg ut til å mangle noe i blodet som regulerte vekten. Det skulle senere vise seg at dyrene ikke produserte leptin, et protein i blodet som kommuniserer med hjernen om hvor mye fett som lagres i kroppen og undertrykker matinntak. Likevel er denne genfeilen bare funnet hos et fåtall overvektige mennesker. Leptin...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free