Free

Pages: 17 (4786 words) Published: December 25, 2012
Word list
Here is a list of most of the new words in the units of New Headway Plus Intermediate Student’s Book. adj = adjective adv = adverb US = American English coll = colloquial conj = conjunction pl = plural prep = preposition pron = pronoun pp = past participle n = noun v = verb

Unit 1
achievement n /əˈtʃi:vmənt/ advertisement n /ədˈvɜ:tɪsmənt/ afford (can’t) v /əˈfɔ:d/ amazing adj /əˈmeɪzɪŋ/ ambassador n /aemˈbaesədə(r)/ amount n /əˈmaʊnt/ ancient adj /ˈeɪnʃənt/ apologize v /əˈpɒlədʒaɪz/ appointment n /əˈpɔɪntmənt/ architectural adj /ɑ:kɪˈtektʃərəl/ benefit v /ˈbenəfɪt/ brief v /briːf/ bright adj /braɪt/ broccoli n /ˈbrɒkəli/ brochure n /ˈbrəʊʃə(r)/ builder n /ˈbɪldə(r)/ butterfly n /ˈbʌtəflaɪ/ cancellation n /ˌkænsəˈleɪʃn/ celebrity n /səˈlebrəti/ century n /ˈsentʃəri/ check in v /ˈtʃek ɪn/ come round v /ˌkʌm ˈraʊnd/ commercialized adj communicate v /kəˈmju:nɪkeɪt/ competition n /ˌkɒmpəˈtɪʃn/ computer n /kəmˈpju:tə(r)/ corn n /kɔ:n/ destroy v /dɪˈstrɔɪ/ dinosaur n /ˈdaɪnəsɔː(r)/ email n, v /ˈi:meɪl/ employer n /ɪmˈplɔɪə(r)/ employee n /ɪmˈplɔɪiː/ extinct adj /ɪkˈstɪŋkt/ estimate v /ˈestɪmeɪt/ famine n /ˈfaemɪn/ filling n /ˈfɪlɪŋ/ freezing adj /ˈfri:zɪŋ/ full-time adj /ˌfʊl ˈtaɪm/ galaxy n /ˈgaeləksi/ get stuck v /ˌget ˈstʌk/ giant adj, n /ˈdʒaɪənt/ go mad v /ˌgəʊ ˈmaed/ goodwill adj /ˌgʊdˈwɪl/ greed n /gri:d/ health care n /ˈhelθ ˌkeə(r)/ hectic adj /ˈhektɪk/ hold (on the phone) v /həʊld/ huge adj /hju:dʒ/ humble adj /ˈhʌmbl/ hurriedly adv /ˈhʌrɪdli:/ inconvenience n /ˌɪnkənˈvi:niəns/ increase v /ɪnˈkri:s/ interactivity n /ˌɪntəraekˈtɪvəti/ Internet n /ˈɪntənet/ knowledge n /ˈnɒlɪdʒ/ leap n, v /li:p/ /kəˈmɜ:ʃəlaɪzd/

lift (= ride in a car) n /lɪft/ manage v /ˈmænɪdʒ/ mankind n /ˌmaenˈkaɪnd/ mess n /mes/ mobile phone n /ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/ muffin n /ˈmʌfɪn/ noticeable adj /ˈnəʊtɪsəbl/ nuclear weapon n /ˌnju:kliə ˈwepn/

observatory n /əbˈzɜ:vətri/ Olympic Games n online adj /ɒnˈlaɪn/ order n, v /ˈɔ:də(r)/ packing and postage n /əˌlɪmpɪk ˈgeɪmz/

payment n /ˈpeɪmənt/ perform v /pəˈfɔ:m/ pet n /pet/ philosophy n /fəˈlɒsəfi/ pick up v /ˌpɪk ˈʌp/ PIN number n /ˈpin ˌnʌmbə(r)/ process v /ˈprəʊses/ race (of people) n /reɪs/ raise (money) v /reɪz/ ray (the sun’s rays) n /reɪ/ revolutionize v /ˌrevəˈlu:ʃənaɪz/ rise v /raɪz/ sail v /seɪl/ sell out v /ˈsel aʊt/ save (a life) v /ˌseɪv/ skid v /skɪd/ solar system n /ˈsəʊlə ˌsɪstəm/ space probe n /ˈspeɪs ˌprəʊb/ sparkling adj /ˈspɑ:klɪŋ/ stage n /steɪdʒ/ stand for (sth) v /ˈstaend fə/ statement n /ˈsteɪtmənt/ step n, v /step/ still (water) adj /stɪl/ stuck pp /stʌk/ stuff (= things in general) informal n /stʌf/ surely adv /ˈʃʊəli/ swimming costume n /ˈswɪmɪŋ ˌkɒstju:m/

/ˌpaekɪŋ ən ˈpəʊstɪdʒ/

take part v /ˌteɪk ˈpɑ:t/ take place v /ˌteɪk ˈpleɪs/ text message n /ˈtekst ˌmesɪdʒ/ text v /tekst/ try on v /ˌtraɪ ˈɒn/ the UN n /ðə ˌju: ˈen/ user n /ˈju:zə(r)/ vegetarian n /ˌvedʒɪˈteəriən/ web page n /ˈweb ˌpeɪdʒ/ website n /ˈwebsaɪt/ wedding n /ˈwedɪŋ/ wing n /wɪŋ/ wonder n /ˈwʌndə(r)/

© oxford University Press

Photocopiable

Word list 123

4717748 NHWP Saudi Int TB SP.indb 123

04/10/2011 11:26

Unit 2
actually adv /ˈæktʃuəli/ bake v /beɪk/ banking n /ˈbæŋkɪŋ/ bargain n /ˈbɑ:gən/ be in touch /bi: ɪn ˈtʌtʃ/ (surf)board n /ˈsɜ:fbɔ:d/ boarding school n /ˈbɔ:dɪŋ ˌsku:l/ boil v /bɔɪl/ broadcaster n /ˈbrɔ:dkɑ:stə(r)/ budget n /ˈbʌdʒɪt/ butler n /ˈbʌtlə(r)/ buzz n /bʌz/ cash flow n /ˈkæʃ fləʊ/ cashier n /kæˈʃɪə(r)/ casserole dish n /ˈkæsərəʊl ˌdɪʃ/ catch up on phr v /katʃ ˈʌp ɒn/ challenging adj /ˈtʃæləndʒɪŋ/ charity n /ˈtʃærəti/ charming adj /ˈtʃɑ:mɪŋ/ cheque n /tʃek/ chop v /tʃɒp/ concentrate v /ˈkɒnsəntreɪt/ concerned adj /kənˈsɜ:nd/ conservative adj /kənˈsɜ:vətɪv/ day off n /ˌdeɪ ˈɒf/ decent adj /ˈdi:sənt/ delight n /dɪˈlaɪt/ deputy n /ˈdepjuti/ drill n /drɪl/ dutiful adj /ˈdju:tɪfl/ duty n /ˈdju:ti/ earn a living /ˌɜ:n ə ˈlɪvɪŋ/ earner n /ˈɜ:nə(r)/ eccentric adj /ɪkˈsentrɪk/ engagement n /ɪnˈgeɪdʒmənt/ enormous adj /ɪˈnɔ:məs/ expand v /ɪkˈspænd/ extravagantly...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Free Will Essay
  • Free Will Essay
  • Hamlet
  • The Cost of Free Will Essay
  • Free Choice of the Will Essay
  • Candide and Free Will Essay
  • Free Will and Determination Research Paper
  • Descartes Free Will Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free