Eutanazja

Pages: 6 (1941 words) Published: May 18, 2009
W oparciu o etykę oraz aksjologie naszego kręgu kulturowego, podaj argumenty za i przeciw, eutanazja, kara śmierci czy wybawienie? Termin eutanazja pochodzi z języka greckiego (Eu – dobra, tanatos - śmierć). Oznacza bezbolesne odebranie życia człowiekowi. W starożytności eutanazja oznaczała dobrą śmierć. Dziś eutanazja jest uznawana za wspomagane samobójstwo bądź też rezygnację z terapii nieuleczalnie chorej i cierpiącej osoby. Rozróżniamy cztery rodzaje eutanazji: eutanazja czynna polega na celowym spowodowaniu śmierci, eutanazja bierna polega na wstrzymaniu terapii podtrzymującej, eutanazja dobrowolna polega na świadomej prośbie chorego o zaprzestanie terapii, eutanazja niedobrowolna polega na zaprzestaniu terapii na prośbę rodziny. Wszystkie wyżej wymienione czynności łączy ten sam efekt, zgon człowieka. Jednak nie wszystkie rodzaje eutanazji w Polsce są zabronione prawnie. Do dozwolonych należą: Podanie śmiertelnie chorej osobie w końcowym stadium choroby leku przeciwbólowego w dużej dawce, co może, lecz nie musi spowodować śmierć. Ortotanazja, czyli eutanazja bierna polegająca na zaprzestaniu podawania choremu leków podtrzymujących życie, np. gdy są one zbyt drogie i potrzebują ich inni pacjenci. Antydystanazja, jest to odłączenie chorego od aparatury podtrzymującej życie w przypadku obumarcia mózgu. Przyjrzyjmy się opinii społecznej. Badania CBOS z 2007 roku wykazały, iż blisko dwie piąte dorosłych Polaków (37%) jest zdania, że lekarze powinni spełniać wolę cierpiących, nieuleczalnie chorych, którzy domagają się podania im środków powodujących śmierć, natomiast prawie połowa (46%) wyraża sprzeciw wobec tego rodzaju postępowania. W 2007 roku zmianie uległa dotychczasowa tendencja do wzrostu społecznej akceptacji „wspomaganego samobójstwa”. Odsetek osób uważających, iż lekarze powinni spełniać wolę cierpiących chorych, którzy chcą umrzeć, zmalał o 12 punktów, podczas gdy odsetek respondentów przeciwnych takim praktykom wzrósł o 9 punktów. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych w poglądach na ten temat przeważał sprzeciw, pod koniec lat dziewięćdziesiątych opinia społeczna była podzielona, a odsetki zwolenników i przeciwników zbliżone. W 2001 roku przeważali ci, którzy akceptują przyspieszanie śmierci na prośbę nieuleczalnie chorych. Obecnie znów więcej jest przeciwników takich działań. Opinie w tej sprawie związane są z religijnością i wiekiem badanych. Wśród ludzi młodych (od 18 do 34 roku życia) przeważa akceptacja pomocy w umieraniu, natomiast wśród najstarszych szczególnie wysoka jest dezaprobata. Osoby biorące udział w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu najczęściej wyrażają sprzeciw, pozostali zaś w większości akceptują takie działania. Jak pokazują wyżej przedstawione badania eutanazja dla polaków jest tematem bardzo kontrowersyjnym, a opinia na jej temat jest bardzo zmienna. Co powoduje takie zmiany? Czy odpowiedzialna za nie jest polityka czy też religia? Etyka katolicka stanowczo odrzuca eutanazję bezpośrednią (m.in. w KKK 2277 czytamy: "Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków polega na położeniu kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna."). W 1995 papież Jan Paweł II w swojej encyklice "Evangelium Vitae" ponownie odrzucił eutanazję bezpośrednią, lecz oddzielił od niej decyzję o rezygnacji z "uporczywej terapii" ("pewne zabiegi medyczne, które przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla jego rodziny"). Taką decyzję o zaprzestaniu terapii, papież wyraźnie oddzielił od eutanazji i samobójstwa. Analogiczne rozważania podejmuje się w ramach etyki prawosławnej i protestanckiej. Z kolei nasz obecny rząd, a konkretnie posłowie PO, pod kierownictwem Jarosława Gowina, przygotowują projekt ustawy, która ma umożliwić w Polsce dokonywanie legalnych eutanazji. Polscy posłowie nadali swojemu dziełu nadali...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free