Essay

Pages: 1 (286 words) Published: April 7, 2011
Bismillahirrahmanirrahim,alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu a fi ni a’ ma hu way u ka fi u’ mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbangi li jala li waj hi ka wa a’zi mi sultanik, allah humma soli wasallim a’la sayyidina muhammadiw waala alihi wasa’hbihi ajmain.

Allah humma bihakki yaaa siin, wal qura’nil hakim, wa bi ma nikh tar ta hu birr ri sa la ti wan nu buw wait wal wi la ya ti wal hi da ya ti I laa si ro ti kal mustakimm, wa bi jami i’ ma ja abi hi min ka jibrilu tanzilal a’ zizirrahim, wa bi kha wassil hurufi wal asmai’t tammatiwabima azhar tafil wujudi likulli maujudin minal laa ya til bayyinat, wa bi khaffiyyi lutfikal mufarrji a’n kulli mahmumi, almukhallisi likulli madyun, ya mujriyal bihari wal u’yun, ya man kha za ii nu hu baynalkafi wannun, waalimabima kana kablaan yakun.

Wanas alukallahumma an tasluka bina jaddata rid a ka wa ann taj a’lana ahlau wamahallan li sa a’ datika wa ngi nak, wa an tuyassira lana jamia’l muradati walmatolib, wa an taj a’la ridaka anna khaira mu so hi bin lana warofiki, waantuthifana biljalalati walmahabat, waantamunna a’laina bisur a’til i’jabat.

Istajibillahumma dua’ana wakhaffik fika roja ana waadkhilna fi hirzi lutfikal masuni bisirri kaulika innama amruhu iza aroda syai an an yakulalahu kun fayakun, fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai in wailaihi turjaun. Subhanal munaffisi a’n kulli magmum, subhanal munaffisi a’n kulli madyun, subhanaman amruhu iza aroda syai an an yakulalahu kunfayakun. Ya mufarriju farrij, farrij a’nna humu mana yahaiyuya kayyum, ya zaljalali wal ikram. Wasallahuala sayyidina muhammadiw waa’laa aalihi wasohbihi wassalam, walhamdulillahirabbil a’lamin.
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • essay
  • Essays
  • Essay
  • Essay
  • Essay
  • Essays
  • Essay
  • Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free