Ais Samenvatting

Pages: 9 (1805 words) Published: October 25, 2010
Hoofdstuk 2 Elements and procedures of general ledger-based accounting information systems

Accounting information system:

1. Het efficiënt en effectief verzamelen en vastleggen van gegevens omtrent de bedrijfsactiviteiten en transacties 2. Gegevens omzetten in informatie die gebruikt kan worden voor het maken van beslissingen en beschikbaar is voor degenen die het nodig hebben. Bv. het management heeft informatie nodig om de bedrijfsactiviteiten te plannen, uit te voeren en in de greep te houden. 3. Zorgen voor adequate controles, zodat gegevens over de bedrijfsactiviteiten juist en tijdig zijn vastgelegd en om deze gegevens te bewaken. 4. Het efficiënt en effectief verzamelen en vastleggen van gegevens omtrent de bedrijfsactiviteiten en transacties

Basisfunctie van een AIS ( De eerste functie AIS) :
het efficiënt en effectief verwerken van gegevens over de door een organisatie uitgevoerde transacties.

Het verwerken van transacties bestaat uit 3 basisstappen, die tevens in de volgende volgorde dienen te geschieden: 1. transactiegegevens vastleggen op brondocumenten;
2. verwerken van de bij 1 genoemde data in een dagboek;
3. registreren van de transacties in een (sub)grootboek.

AD.1: Transactiegegevens vastleggen op brondocumenten.

Brondocumenten zijn speciale formulieren die worden gebruikt om transactiegegevens vast te leggen. Aan het gebruiken van brondocumenten zijn beheersingsmaatregelen verbonden: – volledigheid: doorlopend nummeren van elk brondocument; – nauwkeurigheid en efficiency: vastleggen van transactiegegevens op goed ontworpen brondocumenten.

AD 2:Verwerken van de bij 1 genoemde data in een dagboek.

Nadat transactiedata is geregistreerd op brondocumenten dient dezelfde data te worden verwerkt in een dagboek. Het boeken in een dagboek bevat de te beboeken rekeningen en de bedragen.

Bij dagboeken kan een onderscheid gemaakt worden tussen algemene en speciale dagboeken.

Een algemeen dagboek wordt gebruikt voor bijzondere en /of periodieke transacties, zoals salaris betalingen en periode aanpassingen / afsluitingen.

Een speciaal dagboek ondersteunt de registratie van grote aantallen en/of routinematige transacties, zoals contante verkopen, verkopen op rekening en inkopen op rekening.

AD 3: Registreren van de transacties in een (sub)grootboek.

Post Transactions to Ledgers

(Sub)grootboeken worden gebruikt om de financiele status van een bedrijf weer te geven.

Het grootboek bevat samengevatte informatie over bezittingen / schulden en opbrengsten / kosten.

Het subgrootboek registreert alle gedetailleerde data voor een deelproces.

Het grootboek bevat een rekening met het totaal van alle individuele rekeningen uit de subadministratie.

Een audit trail is een middel om de juistheid en de rechtmatigheid van de boekingen te kunnen controleren. De indeling van het grootboek in verschillende grootboekrekeningen is belangrijk, omdat het de samenstelling van de financiële overzichten beïnvloedt. De tweede functie AIS: Informatieverschaffing ten behoeve van besluitvorming v/h management.

2 soorten rapportages: 1. Financiële rapportages
2. Managementrapportages

Ad 1. Financiële rapportages

Activiteiten om te komen tot financiële rapportage:

1) Proefbalans uitdraaien
2) VJP’s en proefsaldibalans uitdraaien
3) Exploitatie-overzicht opstellen
4) Resultaat naar vermogensrekening overboeken
5) Balans opstellen
6) Kasstroomoverzicht opstellen

Ad 2. Managementrapportages

Zowel traditionele financiële besturingsvariabelen als operationele gegevens zijn van belang. Van belang is dat AIS zo wordt ingericht dat beide zo worden verzameld dat ze gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden in rapportages.

Andere gegevens moeten worden verzameld vanuit externe bronnen (voorbeeld: mate van klanttevredenheid). Deze data moet zo mogelijk ook in de AIS met interne data worden geïntegreerd.

Budget=...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Art Review Ai WeiWei Essay
  • ai wei wei Essay
  • Ai Weiwei Essay
  • Going over the Art Video of Ai Wiewie Essay
  • Samenvatting Essay
  • Ais Activity Essay
  • AIS 301 Case 1 Essay
  • Ais Midterm Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free