E-Hrm

Pages: 25 (8518 words) Published: November 11, 2010
Waarom e-HRM zo populair is…
Waarom e-HRM zo populair is…
Samenvatting In deze whitepaper staat de ontwikkeling van e-HRM centraal. Daarbij is het nuttig te weten welke fases er zijn te onderscheiden in de ontwikkeling hiervan. U leest ook wat de vijf technische redenen zijn waarom de internettechniek achter e-HRM zo populair is.

Inhoud 1. e-HRM wegwijzer (onderzoek, literatuur) 2. Een beetje basistechniek 3. Aanpak van e-HRM 4. Procesmodellering en e-HRM 5. Organisatie van e-HRM 6. Selecteren van nieuwe software 7. Privacy en ICT

Inleiding E-HRM wordt vaak ingezet als informatiemiddel. Online personele regelingen, personeelshandboek of HRM-nieuws blijven het meest populair. De toepassingen die gericht zijn op het stroomlijnen en efficiënter maken van HRM-processen worden steeds meer geïmplementeerd binnen organisaties. Shared Service Centers (SSC) voor HRM, die als bedoeling hebben om met name administratieve processen te ondersteunen, zijn na SSC voor Finance en Accounting, het meest populair in Nederland. Hiervoor wordt ICT ingezet om de processen te centraliseren. De vacaturebank op het eigen intranet of op internet wordt veel gebruikt. Een groot deel van de activiteiten van de afdeling HRM is gericht op het ontwikkelen van medewerkers. e-HRM toepassingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van medewerkers (zoals online-trainingen of elektronische beoordelingsinstrumenten) worden over het algemeen minder gebruikt.

1. e-HRM wegwijzer (onderzoek, literatuur) Is er onderzoek gedaan op het gebied van e-HRM? Hoewel wetenschappelijk onderzoek naar e-HRM schaars is zijn er een aantal organisaties of adviesbureaus geweest die onderzoek hebben gedaan naar het onderwerp: NVP, e-HRM onderzoek 2005. Kijk op www.nvp-plaza.nl onder de sectie e-HRM NIPO Interactive/Media Plaza 2001 Twynstra Gudde/CKC - e-HRM Onderzoek 2002/2003 IDC - Dutch eHuman Resources 2001 Watson Wyatt - B2E/eHR survey 2002

e-HRM

Cedar 2001 - Human Resources Self Service/Portal Survey Fourth Annual Survey Welke bedrijven lopen voorop met e-HRM? Over het algemeen lopen de grote technologiebedrijven voorop met e-HRM. Bedrijven als KPN, Cisco, IBM, HP zijn veel gerefereerde cases als het gaat om hun e-HRM succes. Toch zie je ook in andere branches vooroplopers op dit terrein. Dow Chemical (Petrochemie) is heel ver, en in de zorgsector wordt vaak ziekenhuis Rijnstaete als vooruitstrevend genoemd. In België bestaat een e-HRM award. De laatste twee winnaars van deze award zijn Generale Bank en Belgacom. Meer informatie op www.hrm.net Hoe ver is Nederland met e-HRM? E-HRM is steeds meer in opkomst. Uit onderzoek blijkt dat minder dan een kwart van de organisaties aangeeft nog geen e-HRM toepassingen in de eigen organisatie te hebben. Bijna de helft van de managers en medewerkers maken regelmatig tot veel gebruik van eHRM toepassingen. Volgens het tweejaarlijkse Human Capital Survey van IBM Business Consulting Services is de interesse in e-HRM de afgelopen jaren zo fors toegenomen dat Nederland nu vooroploopt in het gebruik van ervan. Maar liefst 81 procent van de respondenten wil de mogelijkheden voor e-HRM de komende jaren verder uitbreiden.

Wat zijn voor organisaties de belangrijkste voordelen van e-HRM? Voor veel organisaties zijn de belangrijkste redenen om aan e-HRM te beginnen: administratieve processen centraliseren en uitvoeringswerkzaamheden concentreren (met als resultaat o.a. kostenbesparing); • • • sneller kunnen genereren van betere stuurinformatie en gegevens ‘presentabeler’ kunnen maken voor management en andere gebruikers een betere dienstverlening naar managers en medewerkers verbeterde medewerkerstevredenheid

Wat zijn de belangrijkste obstakels bij e-HRM voor organisaties? In de praktijk blijken met name ‘andere HRM-prioriteiten’ als een obstakel te worden gezien. Ook onvoldoende deskundigheid bij HRM is nog vaak een belemmering bij de ontwikkeling en implementatie van e-HRM. Vaak ontbreekt er een projectmatige aanpak waardoor...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Hrms
  • Hrms Essay
  • Hrm in a Dynamic Environment Essay
  • Hrm Chapter
  • Essay on Hrm: Contribution
  • Chapter 2 – Trends in Hrm Research Paper
  • Strategic-Hrm Essay
  • Hrm and Technology Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free